Rejestr zmian w biuletynie

02.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW – NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW – NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenia - województwo dolnośląskie WIATR/1 - 02.10.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę mebli w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę fabrycznie nowych pojemników na skratki i piasek w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę fabrycznie nowych pojemników na skratki i piasek w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę mebli w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 2.10.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 2.10.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - zamówienie dotyczące usług prawnych polegających na doradztwie w zakresie weryfikacji aktualnego stanu faktycznego i prawnego w zakresie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Lubin w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach dotyczącego składowania/magazynowania odpadów na działce o numerze geodezyjnym 52£ (i sąsiednich) w miejscowości Kłopotów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/406/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/469/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 1 października 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/469/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/480/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/479/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zamierzenia udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/478/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/42 /2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/477/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/476/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lubin i jej jednostkom organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/475/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowościach Miłoradzice i Raszówka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/474/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/473/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/472/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia w roku 2019 pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/471/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2019, związanej z kosztami odszkodowań za przejęte grunty w trakcie realizacji zadania związanego z przebudową drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Krzeczyn Wielki, w zakresie chodnika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/470/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/406/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/467/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/466/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/465/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami i osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/464/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika „Obelisk Niepodległości”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/463/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/93/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/462/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/461/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/460/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Siedlce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LXIII/459/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LXIII/458/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LXIII/457/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lubin na lata 2018 – 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna