Rejestr zmian w biuletynie

21.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1534 - w sprawie Regulaminu Strażak Roku 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1545 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1534/2018Wójta Gminy Lubin w sprawie Regulaminu Strażak Roku 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1575/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 17.05.2018 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Lubin mieszkania chronionego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1574/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 17.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1574 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1575 - w sprawie wydzielenia z mieszkaniowegozasobu Gminy Lubin mieszkania chronionego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1570 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1571 - w sprawie pirwkupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1572 - w sprawie pirwkupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące „Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw zlokalizowanych w miejscowościach na terenie Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: Usługi utrzymania poboczy i rowów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla OSP działających na terenie Gminy Lubin w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"21. " na "22. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "22. " na "21. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGOW MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Otwarty Konkurs Ofert na 2018 rok Informacja o przełożeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Zgnilizna twardzikowa, Skrzypionki, Mszyce, Mszyca burakowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 – ETAP II.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1566 - w sprawie zamiany prawa własnościnieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin na prawo własnościnieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Niemstów przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 - ETAP III.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w drzewostanach zagrożonych przez fitofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w drzewostanach zagrożonych przez fitofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w drzewostanach zagrożonych przez fitofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w drzewostanach zagrożonych przez fitofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Chowacz podobnik, Pryszczarek kapustnik, śmietka ćwiklanka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1562 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1563 - w sprawie pierwokupu nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/428/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 listopada 2015r. Nr XXV/144/2015 Rady Gminy Lubin, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/428/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 listopada 2015r. Nr XXV/144/2015 Rady Gminy Lubin, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/427/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/426/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/425/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Lubin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Lubin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA NR LX/422/2018"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/431/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ścinawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/430/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/429/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/428/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 listopada 2015r. Nr XXV/144/2015 Rady Gminy Lubin, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/427/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/426/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/425/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/424/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/423/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LX/422/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę transportu dzieci na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę transportu dzieci na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy SPECJALISTA w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1561 - w sprawie przeznaczenia do najmunieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1561/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 - ETAP III.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 - ETAP III.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1555 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1556 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Osiek.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna