Rejestr zmian w biuletynie

30.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym, pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym, pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "21."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. CZERNIEC, DZ. NR 93.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 11.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne Burze z gradem/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1097 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanejpołożonej w Lubinie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie - woj. dolnośląskie burze z gradem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1093 - w sprawie nabycia w drodze umowynieodpłatnego przekazania na własność gminy Lubin nieruchomościpołożonej w obrębie Siedlce gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1094 - w sprawie nabycia w drodze umowynieodpłatnego przekazania na własność gminy Lubin nieruchomościpołożonej w obrębie Obora gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1095 - w sprawie nabycia w drodze umowynieodpłatnego przekazania na własność gminy Lubin nieruchomościpołożonej w obrębie Księginice gm. Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:KOSZENIE TRAW Z POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:KOSZENIE TRAW Z POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁKI NR 126/1 W MIEJSCOWOŚCI GOLA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁKI NR 126/1 W MIEJSCOWOŚCI GOLA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/318/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/317/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/326/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 1096/2017 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1096 - w sprawie podania do publicznej wiadomościinformacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Maj 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/326/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/325/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/34/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/324/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia apelu o pilne podjęcie działań niezbędnych do ostatecznej likwidacji zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne na składowisku w Kłopotowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/323/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Miroszowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/322/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub ministrowie, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania oraz wykorzystywania udzielonej dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/321/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/320/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/319/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubin na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/319/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubin na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/318/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/317/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku nr 12 w Zimnej Wodzie na wielofunkcyjny ośrodek wsparcia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku nr 12 w Zimnej Wodzie na wielofunkcyjny ośrodek wsparcia"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku nr 12 w Zimnej Wodzie na wielofunkcyjny ośrodek wsparcia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie ujęcia w harmonogramie inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Chróstnik.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie założenia oświetlenia - lamp na slupach przy drodze gminnej w miejscowości Chróstnik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie założenia oświetlenia - lamp na slupach przy drodze gminnej w miejscowości Chróstnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie ujęcia w harmonogramie inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Chróstnik.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP I.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP I.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP I.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "35."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "36."
Dotyczy dokumentu:
Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W GMINIE LUBIN NA ODCINKU OBORA -SZKLARY GÓRNE – ETAP I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W GMINIE LUBIN NA ODCINKU OBORA -SZKLARY GÓRNE – ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna