Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2018 14:06 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przedmiocie: Remont budynku Miłoradzice 74c (dz. nr 164 obręb Miłoradzice) w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
07.12.2018 12:52 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu do budynku technologiczno-socjalnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
06.12.2018 14:02 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przedmiocie: l. Wymiana pieca co, instalacji i grzejników w mieszkaniu Szklary Górne 27/2". 2. „Wymiana wewnętrznej instalacji zimnej wody w budynku Zimna Woda 27
06.12.2018 10:20 Informacja o udzieleniu zamówienia z art. 4 pkt. 8 ustawy o z.p. Zadanie pn. Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dobudowy schodów budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Czerniec na terenie działki nr 101/1
05.12.2018 12:03 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dot. dostawy sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) i urządzeń sieciowych w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
05.12.2018 12:01 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w przedmiocie dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn."Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin".
05.12.2018 11:59 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie obejmujące „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego Uporządkowania Gospodarki Ściekowej Aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik"
05.12.2018 11:44 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji z zakresu fizjoterapii dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
05.12.2018 11:42 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych z języka angielskiego dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
05.12.2018 11:40 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych, indywidualnych oraz konsultacji z logopedą dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
05.12.2018 11:37 Ogłoszenie o wyborze oferty zakup i dostawa wózków spacerowych 6 osobowych do Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim w ramach projektów: 1) „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego, 2) „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018
05.12.2018 11:35 Ogłoszenie o wyborze oferty zakup i dostawa wyposażenia sali zabaw (zabawki do ćwiczeń motoryki, zestawy pomocy dydaktycznych do ćwiczeń motoryki, zestawy do zabawy przestrzennej) do Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim w ramach projektów: 1) „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego, 2) „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018
05.12.2018 11:33 Ogłoszenie o wyborze oferty zakup i dostawa wyposażenia sali zabaw Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim w ramach projektów: 1) „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego, 2) „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018
05.12.2018 11:30 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji z rytmiki dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
03.12.2018 13:52 Informacja o udzieleniu zamówienia na zadania pn.: 1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice, 2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków, 3.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka.
30.11.2018 09:13 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Dostawa licencji na oprogramowanie Windows serwer”.
28.11.2018 12:06 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące doradztwa w zakresie realizacji projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
23.11.2018 12:41 Zapytanie na budowę studni głębinowej w miejscowości Raszówka dz. nr 237/2 na potrzeby nawadniania boiska sportowego
22.11.2018 15:21 Ogłoszenie o wyborze oferty - Remont budynku Szklary Górne 45 a
22.11.2018 14:48 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) i urządzeń sieciowych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
31.10.2018 13:09 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu BHP, sprzętu przeciwpożarowego i narzędzi
30.10.2018 09:11 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące dostawy wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
30.10.2018 09:10 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące wykonania naklejek informacyjnych w związku z promocją projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
30.10.2018 09:06 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej dla projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
26.10.2018 13:08 Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
26.10.2018 13:06 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie Remont ogrodzenia murowanego posesji Składowice 6 - Placówka Opiekuńczo-wychowawczą „Przystań"
26.10.2018 12:50 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące dostawy komputera stacjonarnego i monitora w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
25.10.2018 10:47 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych Gminy Lubin
19.10.2018 12:03 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące dostawy fabrycznie nowych pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów w ramach projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
18.10.2018 14:50 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek informacyjnych w związku z promocja projektu pn. "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"

1 2 3 4 5 6 następna