Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2017 15:20 Informacja o zamiarze zawarcia umowy dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK POWSTAŁYCH NA TERENACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBIN.
25.05.2017 15:19 Informacja o zamiarze zawarcia umowy dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.:ZAKUP I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH Z NAZWAMI ULIC ORAZ Z NUMERAMI PORZĄDKOWYMI NA TERENIE GMINY LUBIN.
17.05.2017 11:30 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: WYKONYWANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM, LETNIM UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH ZALICZANYCH DO KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH, DRÓG WEWNĘTRZNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ, CZĄSTKOWĄ NAPRAWĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH GRUNTOWYCH ORAZ GRUNTOWYCH O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ.
06.04.2017 13:19 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
03.04.2017 14:35 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: WYKONYWANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM, LETNIM UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH ZALICZANYCH DO KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH, DRÓG WEWNĘTRZNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBIN ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ, CZĄSTKOWĄ NAPRAWĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH GRUNTOWYCH ORAZ GRUNTOWYCH O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ
06.03.2017 14:43 Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zamówienia z wolnej ręki pn. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
31.01.2017 14:47 Informacja o udzieleniu zamówienia, w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2017.
28.12.2016 15:22 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Lubin” w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
15.12.2016 14:41 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na zadanie pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
26.10.2016 10:01 Zamawiający informuje o zawarciu aneksu do Umowy Nr 1093/RI/2016/U z dnia 24.08.2016r. podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Aneks zawarto na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.06.2016r. Aneks dotyczy: Przebudowy drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Osieku na działce nr 150, 183 - etap I - zamówienie uzupełniające
24.10.2016 14:11 Zamawiający informuje o zawarciu aneksu do Umowy Nr 622/RI/2016/U z dnia 25.05.2016r. podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Aneks zawarto na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.06.2016r. Aneks dotyczy: Przebudowy drogi w miejscowości Pieszków Gmina Lubin (kierunek Niemstów -Gorzelin) - etap II - zamówienie uzupełniające.
20.10.2016 10:59 Zamawiający informuje o zawarciu aneksu do Umowy Nr 1014/RI/2016/U z dnia 29.07.2016r. podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Aneks zawarto na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.06.2016r. Aneks dotyczy: Przebudowy drogi wewnętrznej w Oborze (ulica Bursztynowa) - dz. 364 - zamówienie uzupełniające.
14.10.2016 11:44 Zamawiający informuje o zawarciu aneksu do Umowy Nr 534/RI/2016/U z dnia 10.05.2016r. podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Aneks zawarto na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.06.2016r. Aneks dotyczy: Wykonania remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Lubin - zamówienie uzupełniające.
30.09.2016 14:47 Zamawiający informuje o zawarciu aneksu do Umowy Nr 693/RI/2016/U z dnia 13.06.2016 r., podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Aneks zawarto na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.06.2016 r.Aneks dotyczy Przebudowy drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Miroszowicach dz. nr 95/5, 105/32, 106/11, 103/2 - zamówienie uzupełniające.
28.09.2016 15:19 Gmina Lubin informuje o zawarciu umów, w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLU.
02.09.2016 09:58 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej reki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZAKUP OKRESOWYCH BILETÓW NA POWIATOWĄ KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBIŃSKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
21.07.2016 12:38 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Przebudowa i modernizacja dróg – zamówienie dodatkowe.
03.06.2016 12:38 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego zamówienia z wolnej ręki pn.: Budowa punktów oświetleniowych ze źródeł odnawialnych- zamówienie uzupełniające
03.06.2016 10:52 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Lubin – zamówienie uzupełniające
03.06.2016 10:48 Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Budowa punktów oświetleniowych zasilanych ze źródeł odnawialnych – zamówienie uzupełniające (1)
04.11.2015 11:59 Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lubin – zamówienie uzupełniające
25.06.2015 15:10 Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 15 01 06 z terenów zamieszkałych Gminy Lubin” – zamówienie uzupełniające w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
25.06.2015 15:01 Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubin” – zamówienie uzupełniające w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
13.03.2015 09:41 Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Eksploatacja sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubin w latach 2015-2016” w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych.
27.11.2014 14:01 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Budowa punktów oświetleniowych zasilanych ze źródeł odnawialnych – zamówienie uzupełniające” w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
31.07.2014 14:06 Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia pn.:„Przebudowa i remont świetlicy i biblioteki w Chróstniku – etap II i III – wymiana konstrukcji dachu świetlicy (roboty dodatkowe)” w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt b ustawy Prawo zamówień publicznych.
30.04.2014 14:44 Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami” w trybie zamówienia z wolnej ręki- art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych
13.12.2013 10:35 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Budowa punktów oświetleniowych zasilanych ze źródeł odnawialnych – zamówienie uzupełniające” w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
12.12.2013 14:34 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubin – zamówienie uzupełniające” w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
27.11.2013 14:33 OGŁOSZENIE o zawarciu umowy na realizację zadania pn.: "Modernizacja boiska w Miłoradzicach" (dostawa i montaż ławek z zadaszeniem -wiaty, 2 szt.)

1 2 3 następna