Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2020 09:13 UCHWAŁA NR XIX/196/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Lubin na rok 2020
20.05.2020 09:11 UCHWAŁA NR XIX/195/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ul. Chmielna we wsi Szklary Górne
20.05.2020 09:06 UCHWAŁA NR XIX/194/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzeczyn Wielki oraz Krzeczyn Mały
20.05.2020 09:05 UCHWAŁA NR XIX/193/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie nadania nazw: ul. Granitowa oraz ul. Chocianowska we wsi Krzeczyn Wielki
20.05.2020 09:04 UCHWAŁA NR XIX/192/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ul. Górska we wsi Raszówka
20.05.2020 09:03 UCHWAŁA NR XIX/191/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka
20.05.2020 08:59 UCHWAŁA NR XIX/190/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Chróstnik
20.05.2020 08:58 UCHWAŁA NR XIX/189/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszowa
20.05.2020 08:57 UCHWAŁA NR XIX/188/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
20.05.2020 08:56 UCHWAŁA NR XIX/187/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
20.05.2020 08:53 UCHWAŁA NR XIX/186/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr LXIV/494/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 19 października 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim i ustalenia statutu
20.05.2020 08:52 UCHWAŁA NR XIX/185/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
20.05.2020 08:51 UCHWAŁA NR XIX/184/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubin na lata 2020 - 2023
20.05.2020 08:50 UCHWAŁA NR XIX/183/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy Gminy Lubin ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w zakresie montażu stacjonarnych urządzeń rejestrujących w ciągu drogi krajowej nr 36.
20.05.2020 08:45 UCHWAŁA NR XIX/182/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubin, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym
26.03.2020 13:01 UCHWAŁA NR XVIII/181/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/172/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
26.03.2020 13:00 UCHWAŁA NR XVIII/180/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/171/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych
26.03.2020 12:58 UCHWAŁA NR XVIII/179/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/170/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
26.03.2020 12:57 UCHWAŁA NR XVIII/178/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/169/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę nr IX/42/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubin
26.03.2020 12:51 UCHWAŁA NR XVIII/177/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2020 r
04.03.2020 19:20 UCHWAŁA NR XVII/176/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
04.03.2020 15:17 UCHWAŁA NR XVII/175/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2020
04.03.2020 15:16 UCHWAŁA NR XVII/174/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubin prowadzenia zadań dotyczących zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Lubin, w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji drogowych zadań inwestycyjnych
04.03.2020 15:15 UCHWAŁA NR XVII/173/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych, polegających na przebudowie dróg powiatowych na terenie gminy Lubin
04.03.2020 15:14 UCHWAŁA NR XVII/172/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
04.03.2020 15:13 UCHWAŁA NR XVII/171/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych
04.03.2020 15:12 UCHWAŁA NR XVII/170/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.03.2020 15:11 UCHWAŁA NR XVII/169/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr IX/42/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubin
04.03.2020 15:09 UCHWAŁA NR XVII/168/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ul. Poziomkowa we wsi Osiek
04.03.2020 15:06 UCHWAŁA NR XVII/167/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2023"

1 2 3 4 5 6 następna