Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2017 13:58 UCHWAŁA NR XLIX/326/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
26.05.2017 13:56 UCHWAŁA NR XLIX/325/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/34/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
26.05.2017 13:54 UCHWAŁA NR XLIX/324/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia apelu o pilne podjęcie działań niezbędnych do ostatecznej likwidacji zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne na składowisku w Kłopotowie
26.05.2017 13:53 UCHWAŁA NR XLIX/323/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Miroszowice
26.05.2017 13:52 UCHWAŁA NR XLIX/322/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub ministrowie, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania oraz wykorzystywania udzielonej dotacji
26.05.2017 13:51 UCHWAŁA NR XLIX/321/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
26.05.2017 13:48 UCHWAŁA NR XLIX/320/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów
26.05.2017 13:44 UCHWAŁA NR XLIX/319/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubin na lata 2017-2021
26.05.2017 13:43 UCHWAŁA NR XLIX/318/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice
26.05.2017 13:40 UCHWAŁA NR XLIX/317/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
06.04.2017 13:05 UCHWAŁA NR XLVIII/316/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
06.04.2017 13:03 UCHWAŁA NR XLVIII/315/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
06.04.2017 13:01 UCHWAŁA NR XLVIII/314/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
06.04.2017 13:00 UCHWAŁA NR XLVIII/313/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
06.04.2017 12:58 UCHWAŁA NR XLVIII/312/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
06.04.2017 12:56 UCHWAŁA NR XLVIII/311/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
06.04.2017 12:54 UCHWAŁA NR XLVIII/310/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin” w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020
06.04.2017 12:53 UCHWAŁA NR XLVIII/309/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
24.03.2017 13:33 UCHWAŁA NR XLVII/308/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
24.03.2017 13:32 UCHWAŁA NR XLVII/307/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin
24.03.2017 13:31 UCHWAŁA NR XLVII/306/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
24.03.2017 13:30 UCHWAŁA NR XLVII/305/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2017 rok
06.03.2017 13:14 UCHWAŁA NR XLVI/304/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
06.03.2017 13:12 UCHWAŁA NR XLVI/303/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 lutego 2017 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
06.03.2017 13:10 UCHWAŁA NR XLVI/302/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 lutego 2017 r.w sprawie zasad ustalenia i przekazywania z budżetu Gminy Lubin środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) związanego z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
06.03.2017 13:09 UCHWAŁA NR XLVI/301/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 lutego 2017 r. Zmieniająca Uchwałę Nr VI/34/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
06.03.2017 13:08 UCHWAŁA NR XLVI/300/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
06.03.2017 13:07 UCHWAŁA NR XLVI/299/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 lutego 2017 r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
06.03.2017 13:06 UCHWAŁA NR XLVI/298/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli,oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub ministrowie, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania oraz wykorzystywania udzielonej dotacji
06.03.2017 13:05 UCHWAŁA NR XLVI/297/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubin

1 2 3 4 5 6 następna