Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.08.2018 10:03 UCHWAŁA NR LXII/456/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lubin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
13.08.2018 10:02 UCHWAŁA NR LXII/455/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
13.08.2018 10:01 UCHWAŁA NR LXII/454/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego a także dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin
13.08.2018 10:00 UCHWAŁA NR LXII/453/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 lipca 2018 r. uchylająca uchwałę nr LIX/415/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu
13.08.2018 09:59 UCHWAŁA NR LXII/452/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin.
05.07.2018 09:14 UCHWAŁA NR LXI/451/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017.
05.07.2018 09:13 UCHWAŁA NR LXI/450/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017.
05.07.2018 09:11 UCHWAŁA NR LXI/449/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
05.07.2018 09:09 UCHWAŁA NR LXI/448/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
05.07.2018 09:04 UCHWAŁA NR LXI/447/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
05.07.2018 09:03 UCHWAŁA NR LXI/446/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki
05.07.2018 09:02 UCHWAŁA NR LXI/445/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
05.07.2018 09:01 UCHWAŁA NR LXI/444/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
05.07.2018 09:00 UCHWAŁA NR LXI/443/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
05.07.2018 08:58 UCHWAŁA NR LXI/442/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Siedlce.
05.07.2018 08:56 UCHWAŁA NR LXI/441/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Osiek.
05.07.2018 08:55 UCHWAŁA NR LXI/440/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice
05.07.2018 08:54 UCHWAŁA NR LXI/439/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki
05.07.2018 08:53 UCHWAŁA NR LXI/438/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin
05.07.2018 08:52 UCHWAŁA NR LXI/437/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin
05.07.2018 08:51 UCHWAŁA NR LXI/436/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
05.07.2018 08:50 UCHWAŁA NR LXI/435/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia publicznego pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335w m. Krzeczyn Mały”
05.07.2018 08:48 UCHWAŁA NR LXI/434/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w miejscowości Siedlce, dz. 156 obr. Siedlce
05.07.2018 08:47 UCHWAŁA NR LXI/433/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin
05.07.2018 08:46 UCHWAŁA NR LXI/432/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
16.05.2018 08:58 UCHWAŁA NR LX/431/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ścinawa
16.05.2018 08:57 UCHWAŁA NR LX/430/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
16.05.2018 08:56 UCHWAŁA NR LX/429/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie
16.05.2018 08:55 UCHWAŁA NR LX/428/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 listopada 2015r. Nr XXV/144/2015 Rady Gminy Lubin, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
16.05.2018 08:54 UCHWAŁA NR LX/427/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

1 2 3 4 5 6 następna