Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2010 12:45 UCHWAŁA NR LIV/278/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/114/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie
17.11.2010 12:41 UCHWAŁA NR LIV/277/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubin na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
17.11.2010 12:39 Uchwała Nr LIV/276/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimna Woda na lata 2009 – 2016
17.11.2010 12:36 UCHWAŁA NR LIV/275/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
17.11.2010 12:32 UCHWAŁA NR LIV/274/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe.
17.11.2010 12:29 UCHWAŁA NR LIV/273/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Lubin na rok 2011
17.11.2010 12:27 UCHWAŁA NR LIV/272/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin
17.11.2010 12:25 UCHWAŁA NR LIV/271/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
17.11.2010 12:22 Uchwała Nr LIV/270/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 08 listopada2010r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Lubin prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
17.11.2010 12:20 Uchwała Nr LIV/269/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubin
17.11.2010 12:01 Uchwała Nr LIV/268/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na 2010 rok
29.10.2010 14:49 Uchwała Nr LIII/267/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/80/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 28 listopada 2007 r.
29.10.2010 14:46 UCHWAŁA NR LIII / 266 / 2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Regionalne Schronisko dla Zwierząt
29.10.2010 14:38 UCHWAŁA NR LIII/265/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubin
14.09.2010 10:23 UCHWAŁA NR LII/264/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimna Woda na lata 2009-2016
09.09.2010 12:58 UCHWAŁA NR LII/263/ 2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Lubin upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
09.09.2010 12:56 UCHWAŁA NR LII/262/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubin
09.09.2010 12:54 UCHWAŁA NR LII/261/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
09.09.2010 12:51 UCHWAŁA NR LII/260/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Lubin przez inne niż Gmina Lubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
09.09.2010 12:48 UCHWAŁA NR LII/259/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
20.09.2010 11:54 UCHWAŁA NR LII/258/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na 2010 rok
14.07.2010 07:14 Uchwała Nr LI / 257 / 2010 Rady Gminy Lubin z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2010.
20.07.2010 13:03 UCHWAŁA NR LI/256/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
08.06.2010 13:04 UCHWAŁA NR XLIX/255/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
19.05.2010 13:12 UCHWAŁA NR XLVIII/254/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 6 grudnia 2006 r.
19.05.2010 13:09 UCHWAŁA NR XLVIII/253/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 6 grudnia 2006 r.
19.05.2010 13:06 UCHWAŁA NR XLVIII/252/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
19.05.2010 12:48 UCHWAŁA NR XLVIII/251/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubin
19.05.2010 12:43 UCHWAŁA NR XLVIII/250/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie odpowiedzi na skargę
10.05.2010 14:11 Uchwała Nr XLVIII /249 /2010 Rady Gminy Lubin z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2010

1 2 następna