Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.07.2020 10:10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCI: KRZECZYN MAŁY, OSIEK, GORZYCA, SKŁADOWICE, LISIEC, MIROSZOWICE, SZKLARY GÓRNE, ZIMNA WODA.
23.07.2020 08:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania na usługi społeczne pn.:USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.
23.07.2020 07:57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP III
13.07.2020 13:27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP I.
18.06.2020 14:50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, NIEMSTÓW, GORZYCA, SKŁADOWICE, USTRONIE, ZALESIE.
18.06.2020 14:41 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pod nazwą: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM.
16.06.2020 15:47 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:„Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów sportowo -rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Miłosna, Krzeczyn Wielki, Krzeczyn Mały, Gola, Raszowa, Osiek, Czerniec”
05.06.2020 15:10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP II
01.06.2020 14:46 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej i wod.-kan. w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim”
28.05.2020 15:22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania na usługi społeczne pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp), tj. poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
18.05.2020 10:47 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
06.05.2020 14:35 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek”,
05.05.2020 12:53 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siedlcach” na terenie dz. 205/40 obr. Siedlce.
24.04.2020 11:34 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W KRZECZYNIE WIELKIM W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP II.
24.04.2020 11:30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obora, Gola i Miroszowice.
16.03.2020 11:50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN.
12.02.2020 14:10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN.
28.01.2020 13:31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.
16.01.2020 12:50 Ogłoszenie dot. postępowania prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
15.01.2020 13:40 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Zagospodarowanie terenu pocmentarnego w Osieku w kierunku parkowym.