Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2017 09:45 UCHWAŁA NR LI/346/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora
08.09.2017 09:44 UCHWAŁA NR LI/345/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niemstów
08.09.2017 09:43 UCHWAŁA NR LI/344/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora
08.09.2017 09:42 UCHWAŁA NR LI/343/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Osiek
08.09.2017 09:41 UCHWAŁA NR LI/342/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszówka
08.09.2017 09:39 UCHWAŁA NR LI/341/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic we wsi Raszówka
08.09.2017 09:38 UCHWAŁA NR LI/340/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Miroszowice
08.09.2017 09:37 UCHWAŁA NR LI/339/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drogi gminnej we wsi Raszówka
08.09.2017 09:36 UCHWAŁA NR LI/338/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Raszówka
04.07.2017 14:46 UCHWAŁA NR L/337/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
04.07.2017 14:43 UCHWAŁA NR L/336/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
04.07.2017 14:42 UCHWAŁA NR L/335/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie projektu zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
04.07.2017 14:41 UCHWAŁA NR L/334/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza
04.07.2017 14:40 UCHWAŁA NR L/333/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin, zmienionej uchwałą nr XLVIII/314/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
04.07.2017 14:39 UCHWAŁA NR L/332/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
04.07.2017 14:38 UCHWAŁA NR L/331/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
04.07.2017 14:37 UCHWAŁA NR L/330/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
04.07.2017 14:35 UCHWAŁA NR L/329/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2016
04.07.2017 14:34 UCHWAŁA NR L/ 328/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2016
04.07.2017 14:32 UCHWAŁA NR L/327/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania obiektowi sportowo-rekreacyjnemu w Księginicach imienia Mieczysława Lodzińskiego
26.05.2017 13:58 UCHWAŁA NR XLIX/326/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
26.05.2017 13:56 UCHWAŁA NR XLIX/325/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/34/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
26.05.2017 13:54 UCHWAŁA NR XLIX/324/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia apelu o pilne podjęcie działań niezbędnych do ostatecznej likwidacji zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne na składowisku w Kłopotowie
26.05.2017 13:53 UCHWAŁA NR XLIX/323/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Miroszowice
26.05.2017 13:52 UCHWAŁA NR XLIX/322/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub ministrowie, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania oraz wykorzystywania udzielonej dotacji
26.05.2017 13:51 UCHWAŁA NR XLIX/321/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
26.05.2017 13:48 UCHWAŁA NR XLIX/320/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów
26.05.2017 13:44 UCHWAŁA NR XLIX/319/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubin na lata 2017-2021
26.05.2017 13:43 UCHWAŁA NR XLIX/318/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice
26.05.2017 13:40 UCHWAŁA NR XLIX/317/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna