Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.04.2018 10:31 UCHWAŁA NR LIX/406/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2018 rok
16.04.2018 10:30 UCHWAŁA NR LIX/405/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
16.04.2018 10:29 UCHWAŁA NR LIX/404/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
16.04.2018 10:25 UCHWAŁA NR LIX/403/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu urządzeniowo-rolnego gminy Lubin
08.02.2018 13:45 UCHWAŁA NR LVIII/402/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Lubin
08.02.2018 13:44 UCHWAŁA NR LVIII/401/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 31.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
08.02.2018 13:42 UCHWAŁA NR LVIII/400/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
08.02.2018 13:41 UCHWAŁA NR LVIII/399/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu
08.02.2018 13:40 UCHWAŁA NR LVIII/398/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
08.02.2018 13:39 UCHWAŁA NR LVIII/397/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
08.02.2018 13:38 UCHWAŁA NR LVIII /396 / 2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
10.01.2018 10:08 UCHWAŁA NR LVII/395/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
10.01.2018 10:07 UCHWAŁA NR LVII/394/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego
10.01.2018 10:06 UCHWAŁA NR LVII/393/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2018
10.01.2018 10:05 UCHWAŁA NR LVII/392/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin
10.01.2018 10:03 UCHWAŁA NR LVII/391/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
10.01.2018 10:02 UCHWAŁA NR LVII/390/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
10.01.2018 10:01 UCHWAŁA NR LVII/389/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
15.12.2017 11:15 Uchwała Nr LVI/388/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
15.12.2017 11:14 Uchwała Nr LVI/387/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
11.12.2017 08:27 UCHWAŁA NR LV/386/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niemstów"
11.12.2017 08:26 UCHWAŁA NR LV/385/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Obora"
11.12.2017 08:25 UCHWAŁA NR LV/384/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
11.12.2017 08:23 UCHWAŁA NR LV/383/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017
11.12.2017 08:22 UCHWAŁA NR LV/382/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca WPF Gminy Lubin
04.12.2017 08:59 UCHWAŁA NR LIV/381/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
04.12.2017 08:58 UCHWAŁA NR LIV/380/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
04.12.2017 08:57 UCHWAŁA NR LIV/379/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
04.12.2017 08:56 UCHWAŁA NR LIV/378/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Niemstowie
04.12.2017 08:55 UCHWAŁA NR LIV/377/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna