Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2018 08:51 UCHWAŁA NR LXI/436/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
05.07.2018 08:50 UCHWAŁA NR LXI/435/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia publicznego pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335w m. Krzeczyn Mały”
05.07.2018 08:48 UCHWAŁA NR LXI/434/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w miejscowości Siedlce, dz. 156 obr. Siedlce
05.07.2018 08:47 UCHWAŁA NR LXI/433/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin
05.07.2018 08:46 UCHWAŁA NR LXI/432/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
16.05.2018 08:58 UCHWAŁA NR LX/431/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ścinawa
16.05.2018 08:57 UCHWAŁA NR LX/430/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
16.05.2018 08:56 UCHWAŁA NR LX/429/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie
16.05.2018 08:55 UCHWAŁA NR LX/428/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 listopada 2015r. Nr XXV/144/2015 Rady Gminy Lubin, w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
16.05.2018 08:54 UCHWAŁA NR LX/427/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
16.05.2018 08:53 UCHWAŁA NR LX/426/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
16.05.2018 08:52 UCHWAŁA NR LX/425/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
16.05.2018 08:51 UCHWAŁA NR LX/424/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
16.05.2018 08:50 UCHWAŁA NR LX/423/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
16.05.2018 08:48 UCHWAŁA NR LX/422/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin
16.04.2018 11:00 UCHWAŁA NR LIX/421/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin
16.04.2018 10:59 UCHWAŁA NR LIX/420/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora.
16.04.2018 10:58 UCHWAŁA NR LIX/419/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Lubin na 2018 r.
16.04.2018 10:56 UCHWAŁA NR LIX/418/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
16.04.2018 10:55 UCHWAŁA NR LIX/417/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r.
16.04.2018 10:54 UCHWAŁA NR LIX/416/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie poparcia Rady Gminy Lubin dla stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej.
16.04.2018 10:52 UCHWAŁA NR LIX/415/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu
16.04.2018 10:43 UCHWAŁA NR LIX/414/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
16.04.2018 10:42 UCHWAŁA NR LIX/413/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
16.04.2018 10:37 UCHWAŁA NR LIX/412/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/119/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Lubin
16.04.2018 10:36 UCHWAŁA NR LIX/411/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
16.04.2018 10:35 UCHWAŁA NR LIX/410/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
16.04.2018 10:34 UCHWAŁA NR LIX/409/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki.
16.04.2018 10:33 UCHWAŁA NR LIX/408/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
16.04.2018 10:32 UCHWAŁA NR LIX/407/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/402/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 31 stycznia 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Lubin

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna