Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2018 10:40 UCHWAŁA NR LXIII/466/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.
01.10.2018 10:39 UCHWAŁA NR LXIII/465/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami i osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna.
01.10.2018 10:38 UCHWAŁA NR LXIII/464/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika „Obelisk Niepodległości”
01.10.2018 10:37 UCHWAŁA NR LXIII/463/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/93/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
01.10.2018 10:36 UCHWAŁA NR LXIII/462/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
01.10.2018 10:35 UCHWAŁA NR LXIII/461/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
01.10.2018 10:34 UCHWAŁA NR LXIII/460/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Siedlce
01.10.2018 10:33 UCHWAŁA NR LXIII/459/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
01.10.2018 10:32 Uchwała Nr LXIII/458/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
01.10.2018 10:30 Uchwała Nr LXIII/457/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lubin na lata 2018 – 2023
13.08.2018 10:03 UCHWAŁA NR LXII/456/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lubin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
13.08.2018 10:02 UCHWAŁA NR LXII/455/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
13.08.2018 10:01 UCHWAŁA NR LXII/454/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego a także dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin
13.08.2018 10:00 UCHWAŁA NR LXII/453/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 lipca 2018 r. uchylająca uchwałę nr LIX/415/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu
13.08.2018 09:59 UCHWAŁA NR LXII/452/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin.
05.07.2018 09:14 UCHWAŁA NR LXI/451/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017.
05.07.2018 09:13 UCHWAŁA NR LXI/450/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017.
05.07.2018 09:11 UCHWAŁA NR LXI/449/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
05.07.2018 09:09 UCHWAŁA NR LXI/448/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
05.07.2018 09:04 UCHWAŁA NR LXI/447/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
05.07.2018 09:03 UCHWAŁA NR LXI/446/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki
05.07.2018 09:02 UCHWAŁA NR LXI/445/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
05.07.2018 09:01 UCHWAŁA NR LXI/444/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
05.07.2018 09:00 UCHWAŁA NR LXI/443/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
05.07.2018 08:58 UCHWAŁA NR LXI/442/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Siedlce.
05.07.2018 08:56 UCHWAŁA NR LXI/441/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Osiek.
05.07.2018 08:55 UCHWAŁA NR LXI/440/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice
05.07.2018 08:54 UCHWAŁA NR LXI/439/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki
05.07.2018 08:53 UCHWAŁA NR LXI/438/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin
05.07.2018 08:52 UCHWAŁA NR LXI/437/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna