Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2018 09:13 UCHWAŁA NR LXV/496/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 października 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
29.10.2018 11:02 UCHWAŁA NR LXIV/495/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
29.10.2018 11:01 UCHWAŁA NR LXIV/494/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim i ustalenia statutu
29.10.2018 11:00 UCHWAŁA NR LXIV/493/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
29.10.2018 10:59 UCHWAŁA NR LXIV/492/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
29.10.2018 10:57 UCHWAŁA NR LXIV/491/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
29.10.2018 10:56 UCHWAŁA NR LXIV/490/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka
29.10.2018 10:55 UCHWAŁA NR LXIV/489/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
29.10.2018 10:54 UCHWAŁA NR LXIV/488/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubin
29.10.2018 10:53 UCHWAŁA NR LXIV/487/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Mały
29.10.2018 10:52 UCHWAŁA NR LXIV/486/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
29.10.2018 10:51 UCHWAŁA NR LXIV/485/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
29.10.2018 10:49 UCHWAŁA NR LXIV/484/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
29.10.2018 10:48 UCHWAŁA NR LXIV/483/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/458/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
29.10.2018 10:44 UCHWAŁA NR LXIV/482/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna
29.10.2018 10:35 UCHWAŁA NR LXIV/481/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej nr 1234D w miejscowości Krzeczyn Wielki
01.10.2018 10:55 UCHWAŁA NR LXIII/480/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
01.10.2018 10:54 UCHWAŁA NR LXIII/479/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zamierzenia udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
01.10.2018 10:53 UCHWAŁA NR LXIII/478/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/42 /2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubin
01.10.2018 10:52 UCHWAŁA NR LXIII/477/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki
01.10.2018 10:51 UCHWAŁA NR LXIII/476/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lubin i jej jednostkom organizacyjnym
01.10.2018 10:50 UCHWAŁA NR LXIII/475/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowościach Miłoradzice i Raszówka.
01.10.2018 10:49 UCHWAŁA NR LXIII/474/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
01.10.2018 10:47 UCHWAŁA NR LXIII/473/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
01.10.2018 10:46 UCHWAŁA NR LXIII/472/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia w roku 2019 pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
01.10.2018 10:45 UCHWAŁA NR LXIII/471/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2019, związanej z kosztami odszkodowań za przejęte grunty w trakcie realizacji zadania związanego z przebudową drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Krzeczyn Wielki, w zakresie chodnika
01.10.2018 10:44 UCHWAŁA NR LXIII/470/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin.
01.10.2018 10:43 UCHWAŁA NR LXIII/469/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
01.10.2018 10:42 UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/406/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2018 rok
01.10.2018 10:41 UCHWAŁA NR LXIII/467/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubin

1 2 3 4 5 6 następna