Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2014 14:03 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Budowa punktów oświetleniowych zasilanych ze źródeł odnawialnych – zamówienie uzupełniające” w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
31.07.2014 14:09 Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia pn.:„Przebudowa i remont świetlicy i biblioteki w Chróstniku – etap II i III – wymiana konstrukcji dachu świetlicy (roboty dodatkowe)” w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt b ustawy Prawo zamówień publicznych.
30.04.2014 14:46 Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami” w trybie zamówienia z wolnej ręki- art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych
11.04.2014 15:02 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w Chróstniku"
08.12.2014 11:02 Zawiadomienie o zawarciu umów - „Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin w 2015r.”
18.11.2014 16:12 Zawiadomienie o zawarciu umowy
30.10.2014 08:47 Zamawiający informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Budowa punktów oświetleniowych zasilanych ze źródeł odnawialnych”.
21.10.2014 10:17 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja i przebudowa dróg"
15.10.2014 14:18 Zawiadomienie o zawarciu umowy w wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont lokali mieszkalnych: Lisiec 16G/1, Niemstów 117C/3, Siedlce 28B/4, Siedlce 28C/3"
14.08.2014 11:34 Zamawiający informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Chróstniku”
13.08.2014 10:08 Zamawiający informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Rewitalizacja szaty roślinnej parków zabytkowych Gminy Lubin, położonych w Gorzelinie, Miłoradzicach, Raszowej i Siedlcach”.
22.07.2014 13:25 Zawiadomienie o zawarciu umów w wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja i przebudowa dróg"
17.06.2014 12:19 Zamawiający informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie pomieszczeń dla przedszkola w ramach przebudowy i rozbudowy remizy strażackiej w Księginicach ”,
13.06.2014 11:32 Zamawiający informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zapewnienie dostępu do Internetu 128 uczestnikom projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin.
11.06.2014 09:03 Zamawiający informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Serwis 129 zestawów komputerowych oraz zakup 9 zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem i ich instalacją w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin”
21.05.2014 11:57 Zamawiający informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 15 01 06 z terenów zamieszkałych Gminy Lubin”.
06.05.2014 15:33 Zamawiający informuje o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Raszowa Mała”
22.04.2014 10:41 Zawiadomienie o zawarciu umowy w zakresie Zadania 1, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na zadaniu „Remont świetlicy wiejskiej w Chróstniku”
19.03.2014 11:37 ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMÓW dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg”
06.03.2014 14:26 Zawiadomienie o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”
20.02.2014 15:16 Zawiadomienie o zawarciu umów, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów mechanicznych Gminy Lubin i ubezpieczenie NNW członków OSP”