Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2012 14:35 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu programu współpracy na rok 2013.
16.10.2012 13:36 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2013
27.04.2012 13:55 Ewaluacja Programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Lubin na rok 2011
18.11.2011 13:54 UCHWAŁA NR XVIII/115/2011 RADY GMINY LUBIN z dnia 10 listopada 2011 r. „Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
15.07.2010 13:50 UCHWAŁA NR LI/256/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

poprzednia 1 2 3 4