Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2013 13:11 Informacja z przebiegu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
13.02.2013 13:02 Roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
31.12.2012 07:51 UCHWAŁA NR XXXIII/233/2012 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
16.10.2012 13:36 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2013
27.04.2012 13:55 Ewaluacja Programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Lubin na rok 2011
18.11.2011 13:54 UCHWAŁA NR XVIII/115/2011 RADY GMINY LUBIN z dnia 10 listopada 2011 r. „Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
15.07.2010 13:50 UCHWAŁA NR LI/256/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
29.12.2015 11:24 Zaproszenie do konsultacji w sprawie zmiany uchwały
24.11.2015 08:07 Informacja z przebiegu konsultacji: Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016; określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie oraz organizacji i trybu jej działania
06.11.2015 15:28 Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu programu współpracy na rok 2016 oraz do projektu uchwały w sprawie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie
24.09.2015 13:50 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania kultury.
24.09.2015 11:51 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2016
21.09.2015 13:06 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin
16.09.2015 15:19 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2016.
16.09.2015 11:05 Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku, zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
10.08.2015 12:30 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin - prowadzenie szkółki/ek kolarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin
07.08.2015 12:17 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2015 ROK
29.04.2015 13:27 EWALUACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2014
27.04.2015 13:24 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2015 ROK INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
07.04.2015 11:44 Wójt Gminy Lubin na podstawie ust. 4 pkt 6 postanowień końcowych otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin z dnia 26.02.2015r., postanawia przełożyć termin rozstrzygnięcia konkursu do 30.04.2015r
13.03.2015 14:43 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2015 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
26.02.2015 10:59 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin
25.02.2015 11:10 OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZADOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ
10.02.2015 08:44 OTWARTY KONKURS OFERT na 2015 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
24.10.2014 15:14 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu programu współpracy na rok 2015.
18.09.2014 13:44 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2014
16.09.2014 15:32 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2014 ROK INFORMACJA NR 2
28.08.2014 11:45 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2014 ROK INFORMACJA
26.08.2014 15:32 Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzanie szkółek kolarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin
22.07.2014 13:29 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2014 ROK

poprzednia 1 2 3 4 następna