Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2016 12:32 UCHWAŁA NR XLII/269/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
23.11.2016 08:55 Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
24.10.2016 15:11 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2017.
12.09.2016 08:45 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2017
17.06.2016 15:08 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego
31.05.2016 14:18 EWALUACJA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2015
09.05.2016 15:06 Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.
09.05.2016 15:02 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
08.04.2016 11:04 UCHWAŁA NR XXIX/171/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie oraz organizacji i trybu jej działania
08.04.2016 11:01 UCHWAŁA NR XXV/136/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
08.03.2016 15:36 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2016 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
03.02.2016 12:01 Informacja o przebiegu konsultacji.
02.02.2016 14:14 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2016 ROK.
29.12.2015 11:24 Zaproszenie do konsultacji w sprawie zmiany uchwały
24.11.2015 08:07 Informacja z przebiegu konsultacji: Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016; określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie oraz organizacji i trybu jej działania
06.11.2015 15:28 Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu programu współpracy na rok 2016 oraz do projektu uchwały w sprawie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie
24.09.2015 13:50 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania kultury.
24.09.2015 11:51 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2016
21.09.2015 13:06 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin
16.09.2015 15:19 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2016.
16.09.2015 11:05 Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku, zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
10.08.2015 12:30 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin - prowadzenie szkółki/ek kolarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin
07.08.2015 12:17 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2015 ROK
31.07.2015 15:28 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania aktywności osób z terenu Gminy Lubin poprzez organizację i prowadzenie Senioralnej Akademii Kompetencji.
17.07.2015 14:04 informacja o zmianie terminu składania ofert w otwartym konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania kultury
01.07.2015 14:19 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznegow zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania kultury.
12.06.2015 15:18 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania aktywności osób starszych z terenu Gminy Lubin
29.04.2015 13:27 EWALUACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2014
27.04.2015 13:24 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2015 ROK INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
07.04.2015 11:44 Wójt Gminy Lubin na podstawie ust. 4 pkt 6 postanowień końcowych otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin z dnia 26.02.2015r., postanawia przełożyć termin rozstrzygnięcia konkursu do 30.04.2015r

poprzednia 1 2 3 4 następna