Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.04.2017 12:25 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12.04.2017 12:23 Informacja o przełożeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
09.03.2017 14:38 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2017 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
07.03.2017 10:09 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
17.02.2017 12:26 Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Lubin
09.02.2017 14:01 OTWARTY KONKURS OFERT na 2017 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
27.12.2016 13:56 Informacja Wójta Gminy Lubin o wynikach konsultacji projektu zmiany do uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
02.12.2016 14:50 Konsultacje w sprawie zmian do uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
30.11.2016 12:32 UCHWAŁA NR XLII/269/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
23.11.2016 08:55 Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
24.10.2016 15:11 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2017.
12.09.2016 08:45 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2017
17.06.2016 15:08 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego
31.05.2016 14:18 EWALUACJA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2015
09.05.2016 15:06 Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.
09.05.2016 15:02 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
08.04.2016 11:04 UCHWAŁA NR XXIX/171/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie oraz organizacji i trybu jej działania
08.04.2016 11:01 UCHWAŁA NR XXV/136/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
08.03.2016 15:36 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2016 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
03.02.2016 12:01 Informacja o przebiegu konsultacji.
02.02.2016 14:14 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2016 ROK.
31.07.2015 15:28 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania aktywności osób z terenu Gminy Lubin poprzez organizację i prowadzenie Senioralnej Akademii Kompetencji.
17.07.2015 14:04 informacja o zmianie terminu składania ofert w otwartym konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania kultury
01.07.2015 14:19 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznegow zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania kultury.
12.06.2015 15:18 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania aktywności osób starszych z terenu Gminy Lubin
08.01.2015 12:17 Roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
08.01.2015 12:15 UCHWAŁA NR LX/468/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
14.11.2014 09:52 Informacja z przebiegu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
06.08.2014 12:18 EWALUACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2013
03.12.2013 13:14 Roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

poprzednia 1 2 3 4 następna