Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2017 13:51 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące zarządzania projektem pn. "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
20.10.2017 12:12 Ogłoszenie o LIII sesji Rady Gminy Lubin
16.10.2017 11:00 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
12.10.2017 13:19 Zaproszenie do konsultacji projektu Programu współpracy na 2018 Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
11.10.2017 15:17 Unieważnienie postępowania: Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
11.10.2017 13:47 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
11.10.2017 09:44 Informacja Nadleśnictwa Legnica o terminach polowań zbiorowych planowanych na terenie obwodów nr 123, 124
11.10.2017 09:39 Informacja Nadleśnictwa Lubin o zakazie wstępu do lasu na terenie niektórych leśnictw.
09.10.2017 15:25 Zasady udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych
29.09.2017 15:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o opracowywanym projekcie "Planu Urządzeniowo - Rolnego dla Gminy Lubin"wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
27.09.2017 14:40 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
27.09.2017 11:49 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25.09.2017 r., znak WOOŚ.4207.17.2017.ŁCK.18 wydane w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa części mechaniczno – biologicznej i rozbudowa części osadowo – biogazowej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubinie”.
25.09.2017 14:18 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
22.09.2017 13:37 Ogłoszenie o LII sesji Rady Gminy Lubin
22.09.2017 12:48 Obwieszczenie Burmistrza Polkowic znak SW.6220.6.2017 z dnia 18.09.2017 r. wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie: Zadania nr III Magistralny rurociąg tłoczny wody zwrotnej DN 1000 Damówka - ZWR Lubin"
22.09.2017 11:46 Informacja Koła Łowieckiego "BAŻANT" Lubin o terminach polowań zbiorowych planowanych na terenie Gminy Lubin w sezonie 2017/2018. (Kalendarz polowań zbiorowych KŁ "BAŻANT" w sezonie 2017/2018)
21.09.2017 09:38 Informacja Koła Łowieckiego "DZIK" Lubin o terminach polowań zbiorowych planowanych na terenie Gminy Lubin w sezonie 2017/2018. (Kalendarz polowań zbiorowych KŁ "DZIK" w sezonie 2017/2018).
11.09.2017 09:20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 06.09.2017 r., znak WOOŚ.4207.72.2017.KC.10 wydane w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie drogi gminnej biegnącej śladem działek 385/6 i 408 w miejscowości Obora".
05.09.2017 14:18 Ocena oferty realizacji zadania publicznego pn. „Udział klubu w rozgrywkach sportowych piłki nożnej prowadzonych przez OZPN Legnica”.
04.09.2017 11:43 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
30.08.2017 11:38 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2018
29.08.2017 10:44 Informacja Koła Łowieckiego "BORSUK" Lubin o terminach polowań zbiorowych planowanych na terenie Gminy Lubin w sezonie 2017/2018. (Kalendarz polowań zbiorowych KŁ "BORSUK" w sezonie 2017/2018).
29.08.2017 10:43 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
25.08.2017 13:44 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
25.08.2017 13:42 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
24.08.2017 15:16 Informacje dotyczące dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej oraz konieczności realizacji działań zawartych w tych dokumentach.
24.08.2017 14:09 Ogłoszenie o LI sesji Rady Gminy Lubin
24.08.2017 10:14 Zawiadomienie Wójta Gminy Rudna znak OŚ.6220.6.10.2017 z dnia 16.08.2017 r. informujące o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej 110 kV na odcinku od istniejącej linii 110 kV S-467 relacji Czarna-Pieszkowice do stacji elektroenergetycznej Rynarcice.
23.08.2017 09:41 Informacja o zgłoszeniu oferty w trybie pozakonkursowym., przez Stowarzyszenie "Nasz Niemstów".
17.08.2017 10:18 Przypomnienie o zakazie wypuszczania psów poza tereny posesji bez dozoru.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna