Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2018 12:50 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące dostawy komputera stacjonarnego i monitora w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
25.10.2018 15:01 Informacja Koła Łowieckiego GÓRNIK w Lubinie o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego w obwodzie 58, w terminie 23.11.2018 r.
25.10.2018 10:47 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych Gminy Lubin
19.10.2018 12:03 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące dostawy fabrycznie nowych pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów w ramach projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
19.10.2018 09:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”
18.10.2018 14:54 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
18.10.2018 14:53 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
18.10.2018 14:50 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek informacyjnych w związku z promocja projektu pn. "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
18.10.2018 14:48 Informacjia o udzieleniu zamówienia dot. rozbudowy oświetlenia w Karczowiskach dz. nr 13/27 i 171/21
18.10.2018 11:01 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
17.10.2018 15:27 Zapytanie ofertowe na dostawę komputera stacjonarnego i monitora
17.10.2018 14:04 Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Siedlce”
17.10.2018 10:40 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
17.10.2018 10:38 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
17.10.2018 10:28 Zapytanie ofertowe dostawa wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
17.10.2018 08:15 Informacja dla mieszkańców Gminy Lubin, dotyczącą obowiązków, jakie ciążą na właścicielach i użytkownikach posesji graniczących z drogami publicznymi.
16.10.2018 13:43 Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę transportu uczniów na wyjazdy edukacyjne w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
15.10.2018 12:03 Informacja Koła Łowieckiego ROLNIK ww Wrocławiu o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019
12.10.2018 14:56 Ogłoszenie o zwołaniu LXIV sesji Rady Gminy Lubin
12.10.2018 12:02 Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pracowni szkolnej w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych gminy Lubin"
11.10.2018 12:37 Wykonanie monitoringu wizyjnego Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Obora i Siedlce.
11.10.2018 09:50 Informacja Koła Łowieckiego BORSUK w Lubinie o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019
11.10.2018 09:17 Zapytanie ofertowe dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów w ramach projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin".
09.10.2018 12:46 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2019
09.10.2018 07:57 Informacja Nadleśnictwa Legnica o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów 123, 124.
08.10.2018 12:26 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Civis Europae pt. "Wsparcie rodzin poprzez dofinansowanie działalności żłobka Biała Żyrafa w Osieku".
08.10.2018 12:24 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Civis Europae pt. "Cztery pory roku... - zajęcia z dziećmi z zooterapii w żłobku Biała Żyrafa w Osieku"
08.10.2018 08:22 Informacja Koła Łowieckiego DZIK w Lubinie o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2018 - 2019
05.10.2018 12:56 Zapytanie ofertowe na usługę transportu uczniów na warsztaty edukacyjne w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
05.10.2018 09:01 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nr 196/1 położonej w Siedlcach, gminy Lubin.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna