Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.03.2018 12:57 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
13.03.2018 12:55 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.
08.03.2018 09:11 ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Lubin z dnia 7 marca 2018 r w kwestii zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Pieszków w sprawie odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Pieszków
26.02.2018 13:15 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w 54+035 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974".
22.02.2018 10:01 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
22.02.2018 10:00 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
20.02.2018 14:29 OGŁOSZENIE o naborze wniosków w sprawie powołania na rzeczoznawców do szacowania
20.02.2018 12:52 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotycząc wykonania i montażu gablot informacyjno- ogłoszeniowych w miejscowościach Krzeczyn Mały, Lisiec, Niemstów-Łazek, Składowice, Miłosna
19.02.2018 10:33 Zarządzenie nr 1443/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.02.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
16.02.2018 10:01 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"
15.02.2018 13:33 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2018 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
15.02.2018 11:49 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Lubina o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
15.02.2018 11:47 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki
13.02.2018 12:12 Zarządzenie nr 1435/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 12.02.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
09.02.2018 13:38 Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2018 roku.
08.02.2018 11:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”
08.02.2018 11:22 Zarządzenie nr 1428/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 07.02.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
06.02.2018 14:55 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: Wzmocnienie nawierzchni drogowej ul. Wrzosowej w miejscowości Obora, położonej na terenie Gminy Lubin na działkach drogowych nr 370/1 i 370/2
06.02.2018 13:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”
31.01.2018 14:23 Informacji dotyczącej zasad i terminów rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2018/2019
29.01.2018 15:20 Zapytanie ofertowe na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2018 roku.
26.01.2018 12:27 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
25.01.2018 13:47 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.
25.01.2018 13:44 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
25.01.2018 13:43 Ogłoszenie o zwołaniu sesji - zmiana
24.01.2018 15:18 Ogłoszenie o zwołaniu LVIII sesji Rady Gminy Lubin.
24.01.2018 15:16 Znaleziono psa
18.01.2018 12:44 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą : "Budowa drogi gminnej (ul. Zagajnikowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Gwiezdnej) w miejscowości Osiek wraz z infrastrukturą towarzyszącą
17.01.2018 15:22 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki.
17.01.2018 15:12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej zmiany Decyzji Prezydenta Miasta Lubina Nr 185/2016 z dnia 8 września 2016 r., o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna