Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.05.2018 12:35 Ogłoszenie o zwołaniu LX sesji Rady Gminy Lubin.
30.04.2018 14:52 Informacja o planowanym przeprowadzeniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego wraz z mapą sytuacyjną.
26.04.2018 12:25 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Rdza brunatna pszenicy , Septorioza paskowana liści
23.04.2018 12:37 Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie gminy Lubin
17.04.2018 15:26 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 21.03.2018 r. znak KM.7021.3.4 .2018 dot. wykonania wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na placach zabaw, na terenie Gminy Lubin .
17.04.2018 15:21 Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin - Słodyszek rzepakowy
13.04.2018 13:51 Lista osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lista osób skreślonych z listy oczekujących na najem lokali mieszkalnych.
12.04.2018 13:14 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12.04.2018 13:12 Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Lubin.
11.04.2018 08:39 Informacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o planowanym przeprowadzeniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego w zakresie ograniczania populacji szkodliwych owadów.
11.04.2018 07:47 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
11.04.2018 07:41 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
11.04.2018 07:37 Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin - Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, sucha zgnilizna kapustnych
23.03.2018 14:52 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
23.03.2018 14:50 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
23.03.2018 13:37 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące: „Naprawy dachu o pokryciu papowym na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Liścu, dz. nr 224/3 (powierzchnia 224 m2 )”
23.03.2018 07:45 Ogłoszenie o zwołaniu LIX sesji Rady Gminy Lubin - aktualizacja
21.03.2018 09:21 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.
20.03.2018 13:45 Ogłoszenie o zwołaniu LIX sesji Rady Gminy Lubin
20.03.2018 13:39 Informacje - kasa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach
20.03.2018 13:34 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach informuje o zmianie siedziby Ośrodka
16.03.2018 15:16 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 12.03.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki."
15.03.2018 15:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
14.03.2018 12:50 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Lubina Nr 185/2016 z dnia 8 września 2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3, którego inwestorem jest Zarząd Powiatu w Lubinie (zs. 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 12b).
14.03.2018 12:49 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina informujące o możliwości zapoznania się z treścią decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Lubina Nr 185/2016 z dnia 8 września 2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3, którego inwestorem jest Zarząd Powiatu w Lubinie (zs. 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 12b) oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
13.03.2018 13:06 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
13.03.2018 13:04 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.
13.03.2018 13:03 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin.
13.03.2018 13:01 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.
13.03.2018 12:59 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna