Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2018 11:34 Informacja Nadleśnictwa Legnica o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 123 i 124.
29.11.2018 09:23 Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o sprostowaniu decyzji znak: WR.ZUZ.3.421.305.2018.MCZ udzielająca KGHM Polska Miedź S.A. pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia: "Remont koryt cieków i rowów w rejonie m. Jędrychów, gm. Polkowice"
29.11.2018 09:21 Informacja Koła Łowieckiego GÓRNIK w Lubinie o terminach dodatkowych polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019
27.11.2018 14:27 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
27.11.2018 11:48 Informacja Nadleśnictwa Legnica o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów 123, 124.
26.11.2018 12:55 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
26.11.2018 12:53 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
26.11.2018 12:51 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
23.11.2018 12:41 Zapytanie na budowę studni głębinowej w miejscowości Raszówka dz. nr 237/2 na potrzeby nawadniania boiska sportowego
22.11.2018 15:21 Ogłoszenie o wyborze oferty - Remont budynku Szklary Górne 45 a
22.11.2018 14:48 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) i urządzeń sieciowych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
22.11.2018 14:36 Ogłoszenie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Lubin
19.11.2018 17:34 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Lubin
13.11.2018 10:38 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr IF-WO.7570.515.2017.BK3 z dnia 06.11.2018 r. w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr 196/1 położonej w Siedlcach, gminy Lubin.
13.11.2018 10:34 KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUBIN o treningu systemu powszechnego ostrzegania 14-15 listopada 2018 r.
09.11.2018 11:32 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr IF-WO.7570.521.2017.AZ z dnia 05.11.2018 r. w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr 174 położonej w Składowicach, gminy Lubin.
07.11.2018 15:09 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2019.
07.11.2018 12:35 Informacja - zakończenie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin -2018 r.".
07.11.2018 09:52 Zawiadomienie Koła Łowieckiego GÓRNIK w Lubinie o dodatkowych terminach polowań zbiorowych w dniach 16.11.2018 r. i 18.11.2018 r.
07.11.2018 09:50 Zawiadomienie Koła Łowieckiego DZIK w Lubinie o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 11.11.2018 r.
31.10.2018 13:09 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu BHP, sprzętu przeciwpożarowego i narzędzi
30.10.2018 11:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”.
30.10.2018 11:51 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
30.10.2018 11:49 Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 23.10.2018 r. o wydaniu decyzji ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia : "Remont koryt cieków i rowów w rejonie m. Jędrzychów, gm. Polkowice"
30.10.2018 09:11 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące dostawy wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
30.10.2018 09:10 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące wykonania naklejek informacyjnych w związku z promocją projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
30.10.2018 09:06 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej dla projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
26.10.2018 15:22 Ogłoszenie o zwołaniu LXV sesji Rady Gminy Lubin.
26.10.2018 13:08 Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
26.10.2018 13:06 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie Remont ogrodzenia murowanego posesji Składowice 6 - Placówka Opiekuńczo-wychowawczą „Przystań"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna