Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.08.2017 13:55 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 01.08.2017 r., znak WOOŚ.4207.72.2017.KC.8 wydane w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie drogi gminnej biegnącej śladem działek 385/6 i 408 w miejscowości Obora".
02.08.2017 11:10 Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie gminy Lubin
01.08.2017 13:41 KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUBIN
01.08.2017 10:11 Zarządzenie nr 1178/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
31.07.2017 13:55 ZMIANY W SPECYFIKACJI WARUNKÓW PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY LUBIN
25.07.2017 09:22 Zarządzenie nr 1166/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 24.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
24.07.2017 11:06 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zlożona przez Stowarzyszenie " Kwiaty Obory".
18.07.2017 12:18 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
13.07.2017 15:29 Obligacje 2017/2018
07.07.2017 09:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o opracowywanym projekcie "Planu Urządzeniowo - Rolnego dla Gminy Lubin" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
04.07.2017 12:43 Zarządzenie Nr 1144/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 03 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Lubin nr 1114/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin
28.06.2017 09:50 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
27.06.2017 11:08 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Lubin
22.06.2017 12:58 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
22.06.2017 10:12 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
22.06.2017 08:48 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.
19.06.2017 13:54 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin.
14.06.2017 13:17 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Lubin
12.06.2017 08:47 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin
09.06.2017 13:13 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o opracowaniu i możliwości zapoznania się z projektem uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5.
09.06.2017 10:25 Ogłoszenie o L sesji Rady Gminy Lubin
06.06.2017 10:06 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
06.06.2017 08:57 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Pieszków
06.06.2017 08:53 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
06.06.2017 08:50 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
05.06.2017 13:07 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
01.06.2017 13:56 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 26.05.2017 r., znak WOOŚ.4207.72.2017.KC.3 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie drogi gminnej biegnącej śladem działek 385/6 i 408 w miejscowości Obora"
26.05.2017 14:26 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Lubin
24.05.2017 13:29 Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
23.05.2017 08:16 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Lubin

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna