Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2018 15:22 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki.
17.01.2018 15:12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej zmiany Decyzji Prezydenta Miasta Lubina Nr 185/2016 z dnia 8 września 2016 r., o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki.
17.01.2018 12:44 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach - informacja o przystąpieniu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych
16.01.2018 08:28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zadania pn. "Świadczenie usług weterynaryjnych oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Lubin w 2018 roku"
15.01.2018 11:51 Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Lubin w 2018 roku
15.01.2018 10:34 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków.
05.01.2018 08:44 Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: "Budowa Obwodu i Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 dla budowanej drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974"
03.01.2018 14:46 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DOT. ZADANIA PN: „Zakup mebli biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”.
03.01.2018 14:08 PRZYSTĘPUJEMY DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LUBIN
28.12.2017 09:08 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki.
27.12.2017 15:10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki.
22.12.2017 09:44 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
22.12.2017 09:42 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
22.12.2017 09:40 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
21.12.2017 14:13 Informacja Koła Łowieckiego DZIK w Lubinie o dodatkowych polowaniach zbiorowych w dniach 23.12.2017r.; 28.12.2017 r.; 29.12.2017 r. na terenie obwodów łowieckich nr 88 i 32.
19.12.2017 09:22 Informacja Nadleśnictwa Legnica o polowaniach zbiorowych w dniach 02-08 stycznia 2018 r. na terenie obwodów łowieckich nr 123, 124.
18.12.2017 14:27 INFORMACJA O PRACY W DNIU 29 GRUDNIA 2017r. PUNKTU KASOWEGO GOPS, GZUKIM, GOK
18.12.2017 10:54 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Lubina o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki.
12.12.2017 15:47 Ogłoszenie o LVII sesji Rady Gminy Lubin
12.12.2017 15:37 ogłoszenie o wyborze oferty dot. ubezpieczenia sprzętu komputerowego w 2018 r. zakupionego do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
12.12.2017 13:55 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wzmocnienie działek drogowych o nawierzchni gruntowej, tłuczniem (kruszywo kamienne) na terenie Gminy Lubin.
08.12.2017 14:41 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
08.12.2017 14:40 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
08.12.2017 11:17 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Budowa drogi gminnej (ul. Zagajnikowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Gwiezdnej) w miejscowości Osiek wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
07.12.2017 17:02 Ogłoszenie o LVI sesji Rady Gminy Lubin
04.12.2017 09:07 Informacja Nadleśnictwa Lubin o odwołaniu zakazu wstępu do lasu.
04.12.2017 09:05 Informacja Nadleśnictwa Legnica o polowaniu zbiorowym w dniu 09 grudnia 2017 r. na terenie obwodów łowieckich nr 123, 124
04.12.2017 09:04 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.
28.11.2017 14:41 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
28.11.2017 12:14 Informacja Nadleśnictwa Legnica o polowaniu zbiorowym na terenie obwodów łowieckich nr 123, 124.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna