Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2018 10:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 2.10.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
01.10.2018 14:53 Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - zamówienie dotyczące usług prawnych polegających na doradztwie w zakresie weryfikacji aktualnego stanu faktycznego i prawnego w zakresie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Lubin w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach dotyczącego składowania/magazynowania odpadów na działce o numerze geodezyjnym 52£ (i sąsiednich) w miejscowości Kłopotów
27.09.2018 15:21 Podsumowanie i ogłoszenie o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice, uchwalonej uchwałą Nr LXIII/469/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018 r.
26.09.2018 12:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa miejsc obsługi podróżnych MOP kat. III Lubin Północ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną działka nr 439/1, Am 4, obręb Szklary Górne"
24.09.2018 10:57 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące wykonania tablic informacyjnych zewnętrznych w ramach promocji projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
21.09.2018 12:22 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie pomnika "Obelisk Niepodległości"
20.09.2018 10:05 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego (nr DAR.673.29.2018 z dn. 12.09.2018 r.) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - etap III"
19.09.2018 13:11 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez następcę prawnego - Gminę Lubin, praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 11.12.2012 r. znak: RO.6341.51.2012 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na pobór wody podziemnej z ujęcia na terenie dz. nr 110/2 i 109/2 obręb Karczowiska, gmina Lubin,
19.09.2018 13:08 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez następcę prawnego - Gminę Lubin zs. przy ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 31.12.2010 r. znak: DAR.6223/47-2/10 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wody podziemnej z ujęcia w miejscowości Lisiec,
19.09.2018 08:38 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. o zawiadomieniu, że w dniu 17 września 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 23/18 zmienił własną decyzję nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974"
18.09.2018 14:54 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
18.09.2018 10:31 Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na remont koryt cieków i rowów w rejonie miejscowości Jędrzychów, gm.Polkowice
17.09.2018 09:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki
17.09.2018 09:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice
12.09.2018 15:48 Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania tablic informacyjnych zewnętrznych w ramach promocji projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin".
12.09.2018 13:40 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
12.09.2018 08:01 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące wykonania i montażu tabliczek kierunkowych z numeracją porządkową w miejscowościach gminy Lubin.
10.09.2018 15:17 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju,Inwestycji. II termin
10.09.2018 12:13 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
10.09.2018 12:11 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
10.09.2018 10:53 Zarządzenie nr 1748/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 07.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
10.09.2018 10:50 Zarządzenie nr 1747/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 07.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
07.09.2018 14:35 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę mebli w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
07.09.2018 14:31 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
07.09.2018 14:28 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
07.09.2018 14:26 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
07.09.2018 14:24 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
07.09.2018 11:38 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę fabrycznie nowych pojemników na skratki i piasek w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
07.09.2018 09:32 Obwieszczenie Ministra Środowiska dotyczące wydania decyzji Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r., znak: DGK-VI.4770.69.2017.MN zmieniającej koncesję Nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawani złóż rud miedzi w obszarze ,,Retków-Ścinawa" udzieloną na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
06.09.2018 13:46 Ogłoszenie o zwołaniu LXIII sesji Rady Gminy Lubin

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna