Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2019 11:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”.
21.02.2019 11:04 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice.
21.02.2019 11:03 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Obora
21.02.2019 11:01 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały.
21.02.2019 10:59 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki.
21.02.2019 10:57 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki.
20.02.2019 13:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
20.02.2019 13:02 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2019 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
13.02.2019 14:59 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z fizjoterapeutą rehabilitantem do Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim
13.02.2019 14:57 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z rytmiki w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
13.02.2019 14:57 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z języka angielskiego w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
13.02.2019 14:55 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z logopedą w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
13.02.2019 14:51 Ogłoszenia o wyborze oferty na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2019 roku.
13.02.2019 14:49 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubin z dnia 13.02.2019r. o losowaniu publicznym kandydatów zgłoszonych przez podmioty działające na rzecz osób starszych oraz kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Lubin do Rady Seniorów Gminy Lubin II kadencji
12.02.2019 11:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
11.02.2019 15:03 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
11.02.2019 15:01 Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Lubin
08.02.2019 10:28 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotycząc wykonania i montażu gablot informacyjno-ogłoszeniowych w miejscowościach Chróstnik, Górzyca, Pieszków, Raszowa Mała, Miłosna, Krzeczyn Wielki, Zimna Woda .
05.02.2019 13:53 Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin w dniu 06.02.2019
05.02.2019 11:31 Wnioski - dotacje zabytki
05.02.2019 11:27 Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 04.02.2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
05.02.2019 11:24 Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 04.02.2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
05.02.2019 11:16 Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 04.02.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
31.01.2019 14:49 Posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
31.01.2019 14:28 Posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
31.01.2019 14:25 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
31.01.2019 14:21 Otwarty Konkurs Ofert na 2019 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
31.01.2019 07:34 Ogłoszenie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Lubin
30.01.2019 13:32 Protokół z wyboru ofert w ramach zapytania ofertowego na usługę cateringową - wyżywienie dzieci
30.01.2019 13:28 Informacja o udzieleniu zamówienia na zadania : 1) Opracowanie opinii urbanistycznej w zakresie spełnienia przesłanek wynikających z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) w związku z podjętą Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w spawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami; 2) Opracowanie opinii urbanistycznej w zakresie spełnienia przesłanek wynikających z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) w związku z podjętą Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Miejskiej Lubinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w spawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin oraz przeprowadzenia konsultacji;

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następna