Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2019 15:01 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
27.03.2019 15:00 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
27.03.2019 14:58 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
27.03.2019 10:47 Obwieszczenie Starosty Polkowickiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Scalenie gruntów wsi Brunów" gmina Chocianów, powiat polkowicki.
27.03.2019 09:24 Zapytanie ofertowe - wymiana piasku w piaskownicach
26.03.2019 12:24 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację usługi polegającej na sporządzeniu raportu z wykonania ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.” oraz „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r.” (dalej POŚ)” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane).
22.03.2019 15:04 Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
22.03.2019 10:49 Obwieszczenie Marszałka zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)".
21.03.2019 12:01 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”
19.03.2019 13:46 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
18.03.2019 15:34 Informacja o zamierzonym referendum
18.03.2019 15:08 Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
18.03.2019 15:01 INFORMACJA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w 2019 roku na terenie Gminy Lubin.
18.03.2019 10:33 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego".
15.03.2019 14:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
15.03.2019 14:21 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
14.03.2019 14:17 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
13.03.2019 15:01 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
13.03.2019 13:16 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
13.03.2019 13:10 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
13.03.2019 13:08 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
13.03.2019 12:59 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin
13.03.2019 12:57 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
13.03.2019 11:47 Informacje o statystycznych badaniach ankietowych 2019
12.03.2019 15:27 Ogłoszenie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Lubin
11.03.2019 14:57 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
04.03.2019 12:03 ZARZĄDZENIE NR 149/2019 WÓJTA GMINY LUBIN zdnia 26 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku na terenie Gminy Lubin.
25.02.2019 12:02 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.
22.02.2019 13:36 Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: „Prace geodezyjno-kartograficzne polegające na opracowaniu dokumentacji do wniosku z zmianę granic gminy Lubin w związku z uchwałą Rady Gminy Lubin nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018 r.”
22.02.2019 11:58 Protokół z wyboru ofert w ramach zapytania ofertowego na realizację zajęć w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna