Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.08.2020 12:47 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 07.08.2020 r.
11.08.2020 12:45 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
05.08.2020 14:35 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin - 2020 r.
03.08.2020 12:26 OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dn, 21.07.2020 r. poz. 4389)
03.08.2020 12:12 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: SIERPIEŃ 2020
31.07.2020 14:03 Ogłoszenie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Lubin
30.07.2020 15:19 1 sierpnia o godz. 17:00 - na pamiątkę godziny „W”, w gminie Lubin i całym powiecie lubińskim zawyją syreny.
15.07.2020 10:38 Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii nt. wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu "rzeźni rolniczej".
14.07.2020 13:30 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
10.07.2020 09:40 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
09.07.2020 14:09 Zarządzenie nr 778/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 09.07.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
09.07.2020 10:16 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
09.07.2020 10:14 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
07.07.2020 17:31 Ogłoszenie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Lubin
06.07.2020 14:40 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice w dniach od 06.07.2020 r. do 27.07.2020 r.
06.07.2020 14:36 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola w dniach od 06.07.2020 r. do 27.07.2020 r.
06.07.2020 14:34 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków w dniach od 06.07.2020 r. do 27.07.2020 r.
06.07.2020 12:30 Informacja dotycząca wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenów położonych w obrębach: Gogołowice, Pieszków i Gola
01.07.2020 13:59 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin w dniach od 01.07.2020 r. do 22.07.2020 r.
29.06.2020 11:03 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
26.06.2020 15:49 Informacja - głosujmy bezpiecznie
26.06.2020 14:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik - Osiek”.
26.06.2020 14:35 Godziny rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
25.06.2020 13:17 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice - działki nr: 173, 174, 175
25.06.2020 13:15 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pieszków - działki nr: 217/1, 283/1
25.06.2020 13:12 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gola w obrębie dz. nr od 53 do 63 oraz dz. nr 130/2"
25.06.2020 13:10 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania
25.06.2020 10:06 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wznowieniu na wniosek Nadleśnictwa Lubin postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację, inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą ,,Budowa układu komunikacyjnego Osiedla Polesie w Lubinie wraz z towarzyszącą infrastrukturą", zakończonego decyzją ostateczną Starosty Lubińskiego z dnia 3 marca 2020 r. znak DAR.673.34.2019.
23.06.2020 13:48 OBWIESZCZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin
17.06.2020 14:23 Obwieszczenie Ministra Środowiska zawiadamiające, o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p udzielonej w dniu 19 czerwca 2013 roku na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud miedzi na obszarze Retków-Ścinawa.

1 2 3 4 5 6 następna