Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2018 10:05 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego (nr DAR.673.29.2018 z dn. 12.09.2018 r.) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - etap III"
19.09.2018 13:11 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez następcę prawnego - Gminę Lubin, praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 11.12.2012 r. znak: RO.6341.51.2012 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na pobór wody podziemnej z ujęcia na terenie dz. nr 110/2 i 109/2 obręb Karczowiska, gmina Lubin,
19.09.2018 13:08 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez następcę prawnego - Gminę Lubin zs. przy ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 31.12.2010 r. znak: DAR.6223/47-2/10 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wody podziemnej z ujęcia w miejscowości Lisiec,
19.09.2018 08:38 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. o zawiadomieniu, że w dniu 17 września 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 23/18 zmienił własną decyzję nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974"
18.09.2018 14:54 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
18.09.2018 10:31 Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na remont koryt cieków i rowów w rejonie miejscowości Jędrzychów, gm.Polkowice
17.09.2018 09:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki
17.09.2018 09:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice
12.09.2018 15:48 Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania tablic informacyjnych zewnętrznych w ramach promocji projektu "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin".
12.09.2018 13:40 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
12.09.2018 08:01 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące wykonania i montażu tabliczek kierunkowych z numeracją porządkową w miejscowościach gminy Lubin.
10.09.2018 15:17 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju,Inwestycji. II termin
10.09.2018 12:13 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
10.09.2018 12:11 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
10.09.2018 10:53 Zarządzenie nr 1748/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 07.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
10.09.2018 10:50 Zarządzenie nr 1747/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 07.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
07.09.2018 14:35 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę mebli w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
07.09.2018 14:31 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
07.09.2018 14:28 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
07.09.2018 14:26 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
07.09.2018 14:24 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
07.09.2018 11:38 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę fabrycznie nowych pojemników na skratki i piasek w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
07.09.2018 09:32 Obwieszczenie Ministra Środowiska dotyczące wydania decyzji Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r., znak: DGK-VI.4770.69.2017.MN zmieniającej koncesję Nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawani złóż rud miedzi w obszarze ,,Retków-Ścinawa" udzieloną na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
06.09.2018 13:46 Ogłoszenie o zwołaniu LXIII sesji Rady Gminy Lubin
06.09.2018 11:18 Informacja Koła Łowieckiego "BAŻANT" w Lubinie o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019
06.09.2018 11:16 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: „Roboty utrzymania poboczy dróg powiatowych w miejscowościach Raszówka, Ustronie, Lisiec i Wiercien"
04.09.2018 15:41 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych gminy Lubin"
30.08.2018 14:32 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli szkolnych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
30.08.2018 08:58 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Alojzym Herbie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr 176, położonej w Składowicach gminy Lubin.
22.08.2018 14:48 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"

1 2 3 4 5 6 następna