Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2018 10:38 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr IF-WO.7570.515.2017.BK3 z dnia 06.11.2018 r. w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr 196/1 położonej w Siedlcach, gminy Lubin.
13.11.2018 10:34 KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUBIN o treningu systemu powszechnego ostrzegania 14-15 listopada 2018 r.
09.11.2018 11:32 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr IF-WO.7570.521.2017.AZ z dnia 05.11.2018 r. w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr 174 położonej w Składowicach, gminy Lubin.
07.11.2018 15:09 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2019.
07.11.2018 12:35 Informacja - zakończenie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin -2018 r.".
07.11.2018 09:52 Zawiadomienie Koła Łowieckiego GÓRNIK w Lubinie o dodatkowych terminach polowań zbiorowych w dniach 16.11.2018 r. i 18.11.2018 r.
07.11.2018 09:50 Zawiadomienie Koła Łowieckiego DZIK w Lubinie o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 11.11.2018 r.
31.10.2018 13:09 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu BHP, sprzętu przeciwpożarowego i narzędzi
30.10.2018 11:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”.
30.10.2018 11:51 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
30.10.2018 11:49 Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 23.10.2018 r. o wydaniu decyzji ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia : "Remont koryt cieków i rowów w rejonie m. Jędrzychów, gm. Polkowice"
30.10.2018 09:11 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące dostawy wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
30.10.2018 09:10 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące wykonania naklejek informacyjnych w związku z promocją projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
30.10.2018 09:06 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej dla projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
26.10.2018 15:22 Ogłoszenie o zwołaniu LXV sesji Rady Gminy Lubin.
26.10.2018 13:08 Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
26.10.2018 13:06 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie Remont ogrodzenia murowanego posesji Składowice 6 - Placówka Opiekuńczo-wychowawczą „Przystań"
26.10.2018 12:50 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące dostawy komputera stacjonarnego i monitora w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"
25.10.2018 15:01 Informacja Koła Łowieckiego GÓRNIK w Lubinie o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego w obwodzie 58, w terminie 23.11.2018 r.
25.10.2018 10:47 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych Gminy Lubin
19.10.2018 12:03 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące dostawy fabrycznie nowych pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów w ramach projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”
19.10.2018 09:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”
18.10.2018 14:54 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
18.10.2018 14:53 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
18.10.2018 14:50 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek informacyjnych w związku z promocja projektu pn. "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
18.10.2018 14:48 Informacjia o udzieleniu zamówienia dot. rozbudowy oświetlenia w Karczowiskach dz. nr 13/27 i 171/21
18.10.2018 11:01 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
17.10.2018 15:27 Zapytanie ofertowe na dostawę komputera stacjonarnego i monitora
17.10.2018 14:04 Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Siedlce”
17.10.2018 10:40 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

1 2 3 4 5 6 następna