Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2017 13:37 Ogłoszenie o LII sesji Rady Gminy Lubin
22.09.2017 12:48 Obwieszczenie Burmistrza Polkowic znak SW.6220.6.2017 z dnia 18.09.2017 r. wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie: Zadania nr III Magistralny rurociąg tłoczny wody zwrotnej DN 1000 Damówka - ZWR Lubin"
22.09.2017 11:46 Informacja Koła Łowieckiego "BAŻANT" Lubin o terminach polowań zbiorowych planowanych na terenie Gminy Lubin w sezonie 2017/2018. (Kalendarz polowań zbiorowych KŁ "BAŻANT" w sezonie 2017/2018)
21.09.2017 09:38 Informacja Koła Łowieckiego "DZIK" Lubin o terminach polowań zbiorowych planowanych na terenie Gminy Lubin w sezonie 2017/2018. (Kalendarz polowań zbiorowych KŁ "DZIK" w sezonie 2017/2018).
11.09.2017 09:20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 06.09.2017 r., znak WOOŚ.4207.72.2017.KC.10 wydane w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie drogi gminnej biegnącej śladem działek 385/6 i 408 w miejscowości Obora".
05.09.2017 14:18 Ocena oferty realizacji zadania publicznego pn. „Udział klubu w rozgrywkach sportowych piłki nożnej prowadzonych przez OZPN Legnica”.
04.09.2017 11:43 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
30.08.2017 11:38 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2018
29.08.2017 10:44 Informacja Koła Łowieckiego "BORSUK" Lubin o terminach polowań zbiorowych planowanych na terenie Gminy Lubin w sezonie 2017/2018. (Kalendarz polowań zbiorowych KŁ "BORSUK" w sezonie 2017/2018).
29.08.2017 10:43 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
25.08.2017 13:44 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
25.08.2017 13:42 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
24.08.2017 15:16 Informacje dotyczące dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej oraz konieczności realizacji działań zawartych w tych dokumentach.
24.08.2017 14:09 Ogłoszenie o LI sesji Rady Gminy Lubin
24.08.2017 10:14 Zawiadomienie Wójta Gminy Rudna znak OŚ.6220.6.10.2017 z dnia 16.08.2017 r. informujące o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej 110 kV na odcinku od istniejącej linii 110 kV S-467 relacji Czarna-Pieszkowice do stacji elektroenergetycznej Rynarcice.
23.08.2017 09:41 Informacja o zgłoszeniu oferty w trybie pozakonkursowym., przez Stowarzyszenie "Nasz Niemstów".
17.08.2017 10:18 Przypomnienie o zakazie wypuszczania psów poza tereny posesji bez dozoru.
14.08.2017 12:08 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2017, znak WOOŚ,4207.17.2017.ŁCK.16, w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa części mechaniczno-biologicznej i rozbudowa części osadowo-biogazowej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubinie"
09.08.2017 14:00 Oferty realizacji zadania publicznego, zgłoszone w trybie pozakonkursowym przez PTTK Zarząd Oddziału Zagłębie Miedziowe
07.08.2017 10:22 Informacja Koła Łowieckiego "GÓRNIK" Lubin o terminach polowań zbiorowych planowanych na terenie Gminy Lubin w sezonie 2017/2018. (Kalendarz polowań zbiorowych KŁ "GÓRNIK" w sezonie 2017/2018).
03.08.2017 13:55 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 01.08.2017 r., znak WOOŚ.4207.72.2017.KC.8 wydane w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie drogi gminnej biegnącej śladem działek 385/6 i 408 w miejscowości Obora".
02.08.2017 11:10 Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie gminy Lubin
01.08.2017 13:41 KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUBIN
01.08.2017 10:11 Zarządzenie nr 1178/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
31.07.2017 13:55 ZMIANY W SPECYFIKACJI WARUNKÓW PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY LUBIN
25.07.2017 09:22 Zarządzenie nr 1166/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 24.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
24.07.2017 11:06 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zlożona przez Stowarzyszenie " Kwiaty Obory".
18.07.2017 12:18 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
13.07.2017 15:29 Obligacje 2017/2018
07.07.2017 09:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o opracowywanym projekcie "Planu Urządzeniowo - Rolnego dla Gminy Lubin" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1 2 3 4 5 6 następna