Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2020 15:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin w sprawie wystąpienia o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik dz. nr 108/15, 108/14, 68/2, 69, 104, 105, 107, 103/3, 103/4, 5/8, 570 obręb Chróstnik, gmina Lubin - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wody, budowa pompowni ścieków, adres: dz. nr 108/15, 108/14, 68/2, 69, 104, 105, 107, 103/3, 103/4, 5/8, 570 obręb Chróstnik Gmina Lubin”
28.12.2020 15:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik dz. nr 108/15, 108/14, 68/2, 69, 104, 105, 107, 103/3, 103/4, 5/8, 570 obręb Chróstnik, gmina Lubin - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wody, budowa pompowni ścieków, adres: dz. nr 108/15, 108/14, 68/2, 69, 104, 105, 107, 103/3, 103/4, 5/8, 570 obręb Chróstnik Gmina Lubin”.
17.12.2020 15:00 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin
17.12.2020 14:58 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
17.12.2020 14:54 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
17.12.2020 09:29 OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU PANSTOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
10.12.2020 10:01 Ostrzeżenie - powiat lubiński
09.12.2020 16:23 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie z dnia 1 grudnia 2020 r., znak: WR.ZUZ.5.4210.446.2020.JK
09.12.2020 12:26 Zapytanie ofertowe - oszacowanie wartości zamówienia pn: „Zapewnienie wsparcia dla Zamawiającego w przeprowadzeniu szkoleń on-line przez przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie filmów instruktażowych oraz ich opublikowanie”
08.12.2020 12:23 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 30.11.2020 r. informujące o wydaniu decyzji z 26.11.2020 r. kończącej postępowanie w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi na obszarze Retków-Ścinawa.
08.12.2020 11:20 Ogłoszenie o wyborze oferty "Zagospodarowanie działki nr 56 w Kłopotowie"
04.12.2020 15:37 Ogłoszenie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Lubin
02.12.2020 11:46 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
02.12.2020 11:43 Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji: Oświaty i Kultury, Statutowej Rady Gminy Lubin
02.12.2020 11:34 Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
30.11.2020 18:00 Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Lubin
27.11.2020 19:12 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
27.11.2020 15:30 Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
27.11.2020 14:53 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LUBIN o przystąpieniu do opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubin
27.11.2020 14:37 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LUBIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY LUBIN
25.11.2020 13:59 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
25.11.2020 13:56 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
25.11.2020 13:54 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
24.11.2020 15:55 Ogłoszenie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Lubin
12.11.2020 09:19 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin
04.11.2020 13:13 Informacja o konsultacjach
04.11.2020 11:58 KOMUNIKAT PUNKT KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNY
30.10.2020 14:23 Obwieszczenie informujące o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Prochowice-Gogołowice "
30.10.2020 14:20 Plan zimowego utrzymania dróg w zakresie sprawnej pracy transportu i drogownictwa w okresie zimy 2020/2021
30.10.2020 14:12 Informacja dla mieszkańców Gminy Lubin, dotyczącą obowiązków, jakie ciążą na właścicielach i użytkownikach posesji graniczących z drogami publicznymi.

1 2 3 4 5 6 następna