Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2018 12:09 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Septorioza plew pszenicy
23.05.2018 13:39 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące transportu uczniów na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
23.05.2018 13:38 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15.05.2018 r. wydane w toku postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p z dnia 19 czerwca 2013 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi w obszarze ,,Retków - Ścinawa".
18.05.2018 14:21 Zawiadomienie o wyborze oferty.
17.05.2018 13:45 Otwarty Konkurs Ofert na 2018 rok Informacja o przełożeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
17.05.2018 13:16 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Zgnilizna twardzikowa, Skrzypionki, Mszyce, Mszyca burakowa
16.05.2018 11:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.
16.05.2018 10:13 Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w drzewostanach zagrożonych przez fitofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
16.05.2018 10:11 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin(R)-Chowacz podobnik, Pryszczarek kapustnik, śmietka ćwiklanka
15.05.2018 15:20 Zapytanie ofertowe na usługę transportu dzieci na warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
15.05.2018 13:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”
14.05.2018 12:20 Wybory uzupełniające ławników
11.05.2018 13:22 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie melioracji na terenie gminy Lubin
09.05.2018 13:55 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin
07.05.2018 12:41 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO Z DNIA 27.04.2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki."
07.05.2018 08:42 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
04.05.2018 15:09 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
04.05.2018 09:51 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
04.05.2018 09:43 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
02.05.2018 12:35 Ogłoszenie o zwołaniu LX sesji Rady Gminy Lubin.
30.04.2018 14:52 Informacja o planowanym przeprowadzeniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego wraz z mapą sytuacyjną.
26.04.2018 12:25 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Rdza brunatna pszenicy , Septorioza paskowana liści
23.04.2018 12:37 Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie gminy Lubin
17.04.2018 15:26 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 21.03.2018 r. znak KM.7021.3.4 .2018 dot. wykonania wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na placach zabaw, na terenie Gminy Lubin .
17.04.2018 15:21 Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin - Słodyszek rzepakowy
13.04.2018 13:51 Lista osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lista osób skreślonych z listy oczekujących na najem lokali mieszkalnych.
12.04.2018 13:14 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12.04.2018 13:12 Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Lubin.
11.04.2018 08:39 Informacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o planowanym przeprowadzeniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego w zakresie ograniczania populacji szkodliwych owadów.
11.04.2018 07:47 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice

1 2 3 4 5 6 następna