wersja do wydruku Michał Kajda 06.04.2009 10:28

Zadania

 

Do zadań Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia należy:

 

 

 1. koordynowanie, nadzór nad funkcjonowaniem placówek oświatowych prowadzonych przez gminę w zakresie zadań organizacyjno -finansowych i gospodarczych,
 2. przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów, zarządzeń w sprawach z zakresu oświaty, kultury, zdrowia i sportu,
 3. weryfikacja przedłożonych do zatwierdzenia przez Wójta projektów arkuszy organizacyjnych szkól i przedszkoli na danym rok szkolny oraz aneksów do nich przedkładanych w trakcie roku szkolnego,
 4. przygotowywanie informacji, projektów oraz materiałów zbiorczych i analiz do pracy dla poszczególnych Komisji i Rady Gminy,
 5. dokonywanie okresowej analizy działalności szkół i przedszkola oraz ocen prac dyrektorów szkół i przedszkola w zakresie kompetencji organu prowadzącego, określonych w odrębnych przepisach,
 6. prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie szkoły, przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego,
 8. prowadzenie spraw dotowania innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli i szkół,
 9. koordynowanie działań i współdziałanie w zakresie organizacji uroczystości, imprez, konkursów oświatowych oraz organizowanie konferencji i szkoleń kadry kierowniczej i nauczycieli,
 10. sprawowanie nadzoru nad dowożeniem uczniów,
 11. egzekucja niespełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 12. współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewniania mieszkańcom gminy prawidłowych warunków do dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
 13. prowadzenie spraw z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w tym realizacji programów zdrowotnych,
 14. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 15. realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami i sporządzanie nowych projektów programów,
 16. prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sporządzanie wykazu udzielanych dotacji oraz informowanie pozostałych organów udzielających dotacji o udzielonych przez Gminę dotacjach,
 17. przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem lub o znalezieniu przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym i przekazywania i niezwłocznie powiadamianie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 18. koordynowanie spraw z zakresu kultury, w tym współpraca i nadzór nad gminnymi instytucjami kultury (gminne ośrodki kultury i biblioteka) oraz współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz upowszechniania kultury,
 19. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem i likwidacją instytucji kultury oraz prowadzenie ewidencji instytucji kultury,
 20. przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy oraz wydawania decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej,
 21. wykonywania zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym sportu kwalifikowanego,
 22. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszenia kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,
 23. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez gminnego instruktora do spraw sportu,
 24. utrzymanie i gospodarowanie obiektami sportowymi należącymi do gminy,
 25. prowadzenie spraw stypendiów za wyniki w nauce, nagród i wyróżnień dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych,
 26. prowadzenie spraw przeprowadzania i ogłaszania konkursów na realizację przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie realizowanym przez Referat zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz innymi przepisami szczegółowymi; sporządzania umów w sprawie przyznania dotacji; kontroli prawidłowości realizacji zadania; rozliczeń merytoryczno-finansowych w zakresie udzielonych dotacji,
 27. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i przełożonego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2009 10:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż