SKARBNIK GMINY LUBIN

Marzena Kosydor

ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin

Telefon:(76) 8403-106

 

Do zakresu zadań Skarbnika należy w szczególności:

Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • opracowanie i przedłożenie Radzie Gminy projektu budżetu gminy,
 • realizacja budżetu gminy,
 • przygotowanie propozycji zmian w budżecie,
 • realizacja dochodów i wydatków budżetowych,
 • dokonywanie bieżącej analizy i okresowych ocen wykonania budżetu i informowanie Wójta o ich wynikach,
 • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,
 • nadzór i kontrola jednostek realizujących budżet,
 • opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych,
 • udzielanie kontrasygnaty dla czynności prawnych mogących powodować skutki finansowe,
 • nadzorowanie zarządzania mieniem sołeckim,
 • prowadzenie nadzoru rozliczeń z inkasentami,
 • realizacja ustaw finansowych, o podatkach lokalnych i opłacie skarbowej,
 • nadzór nad prowadzeniem rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i innymi instytucjami,
 • nadzór nad mieniem komunalnym i jego inwentaryzacja,
 • współpraca z regionalną Izbą Obrachunkową,

Skarbnik nadzoruje bezpośrednio pracę Referatu Planowania i Finansów oraz Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.


 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skarbnik Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:27.03.2009 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:05.09.2018 14:57