wersja do wydruku Michał Kajda 26.04.2009 21:30

Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim - Informacje

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZECZYNIE WIELKIM
im. Marii Konopnickiej
rok założenia 1946

 


 

DANE TELEADRESOWE

 

Krzeczyn Wielki 9

 

59-311 Lubin 13

 

Telefon: 076 840 87 04

 

Dyrektor szkoły

mgr Elżbieta Młynek. 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Szkoła dysponuje wykształconą kadrą pedagogiczną, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

 

AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE

 

Szkoła działa od 1946 roku, a obecnie funkcjonuje w oparciu o akty prawne:

Orzeczenie w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej o klasach I – VIII w Krzeczynie Wielkim z dnia 25.08.1987 roku – orzeczenie wydał Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Lubinie.

 

Uchwała nr XII/343/99 Rady Gminy Lubin z dnia 24 sierpnia 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim o strukturze organizacyjnej klas I – VIII w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klas I – VI zwanej dalej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim.

 

Uchwała nr X/ 39/2003 Rady Gminy Lubin z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia granic ich obwodów.

 

OBWÓD SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim z klasami I – VI. Do obwodu tej szkoły należą miejscowości: Bolanów, Gorzyca, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki i osiedle Krzeczyn należące do Gminy miejskiej Lubin.

 

AKTY PUBLICZNOPRAWNE

 

Szkoła funkcjonuje w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim zatwierdzony Uchwałą nr 1/ 99 Rady Pedagogicznej SP Krzeczyn Wielki z dnia 16 listopada 1999 roku z późniejszymi zmianami.

 

SZKOŁA W LICZBACH

 

  • 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, 4 niepełnozatrudnionych,
  • pedagog szkolny (5 godzin tygodniowo),
  • 2 pracowników administracyjnych (2 etaty) i 6 obsługowych,
  • 13 dzieci w oddziale przedszkolnym (dzieci sześcioletnie),
  • 28 dzieci w oddziale przedszkolnym (dzieci w przedziale wiekowym 3- 5 lat),
  • 84 uczniów w klasach  I-VI,
  • 2 sale dydaktyczne z miejscem do zabaw w oddziałach przedszkolnych,
  • 8 izb lekcyjnych z dostępem do Internetu bezprzewodowego
  • pracownia komputerowa z dostępem do Internetu,
  • pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
  • biblioteka i czytelnia,
  • świetlica szkolna z niepełnym blokiem żywieniowym,
  • boisko szkolne,

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

MISJA SZKOŁY:

 

Działamy po to, aby nasi uczniowie byli należycie wyedukowani, to znaczy byli przygotowani do wejścia na kolejne etapy edukacji, umieli korzystać ze zdobytej wiedzy i posługiwać się różnymi źródłami informacji, posiadali poczucie własnej wartości.”

 

ABSOLWENT SZKOŁY

 

 • poprawnie posługuje się językiem ojczystym,

 • umie wykorzystać zdobytą wiedzę w różnych sytuacjach,

 • szanuje kulturę narodową,

 • dba o środowisko naturalne,

 • przestrzega zasad moralnych i etycznych, zna swoje prawa i obowiązki,

 • umie posługiwać się technologią komputerową.

 

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w następujących kółkach: turystycznym, historyczno - regionalnym, przyrodniczo - ekologicznym, informatycznym, polonistyczno - bibliotecznym, matematycznym, języka angielskiego, fletowym, artystycznym oraz w zespole redakcyjnym, a sprawność fizyczną doskonalą na zajęciach SKS-u. Ponadto  w klasach młodszych prowadzone są zajęcia z uczniem zdolnym rozwijające logiczne myślenie, pamięć oraz umiejętność analizy i dedukcji. W programie zajęć edukacyjnych od klasy „0” prowadzony jest język angielski. Na zajęciach  socjoterapeutycznych podejmowane są działania profilaktyczne i realizowane są plany problemowe: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Stop przemocy”. Dla uczniów z trudnościami w nauce organizuje się zajęcia wyrównawcze. Szkoła została zakwalifikowana do projektu „e-szkoła”, który wzbogaci naszą ofertę edukacyjną, uatrakcyjni ją i stworzy możliwości kontaktu z innymi szkołami. Placówka nasza posiada również certyfikat „Szkoły z klasą”.

 

KANCELARIA SZKOLNA

 

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.

 

Szkoła prowadzi:  

 

Ewidencję:

 

 • księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły,

 • księgę uczniów,

 • księgę absolwentów – ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej,

 • księgę kontroli zewnętrznej.

  

Rejestry:

 

 • zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

 • wydawanych duplikatów świadectw,

 • wydawanych legitymacji szkolnych,

 • wydawanych kart rowerowych,

 • wydawanych zaświadczeń różnych,

 • zwolnień lekarskich,

 • zaświadczeń wydawanych pracownikom,

 • dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

 • umów o pracę,

 • wypadków przy pracy i wypadków uczniowskich.

 

Pozostałą dokumentację prowadzi się w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane zawarte w ewidencjach i rejestrach udostępniane są osobom zainteresowanym na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły zgodnie z wytycznymi MEN.

 

W KANCELARII SZKOŁY RODZICE MOGĄ

 

 • zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego i szkoły na podstawie aktu urodzenia dziecka oraz potwierdzenia biura meldunkowego,

 • wyrobić legitymację szkolną począwszy od klasy I,

 • zamówić bilet miesięczny dla dziecka należącego do obwodu szkoły,

 • opłacić składkę za ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • dokonać zgłoszenia wypadku dziecka,

 • opłacić składkę na fundusz Rady Rodziców,

 • złożyć podanie lub wniosek do dyrektora szkoły,

 • uzyskać informacje w każdej innej sprawie dotyczącej działalności organizacyjno – dydaktycznej szkoły (także telefonicznie).

 

MAJĄTEK SZKOŁY

 

- środki trwałe – 1 023,809 zł.
- środki nietrwałe – 73 906,25 zł. 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim - Informacje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:Elżbieta Młynek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2009 21:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż