Michał Kajda 26.04.2009 19:33 wersja do wydruku

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCACH
im. Henryka Sienkiewicza
rok założenia 1946

 

DANE TELEADRESOWE:

 

Siedlce

 

59-300 Lubin

 

tel. (076) 844-93-01

 

fax. (076) 844-93-41

 

e-mail:

sekretariat@spsiedlce.pl

 

strona internetowa:

 

 

www.sp-siedlce.pl

 

Dyrektor szkoły 

mgr Mariola Karwan

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

 • wykształcona wg najnowszych standardów,

 • systematycznie doskonaląca się i podnosząca swoje kwalifikacje poprzez:

 • studia podyplomowe,

 • kursy i warsztaty metodyczne,

 • zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego,

 • twórcza, podejmująca wyzwania współczesnej edukacji,

 • zaangażowana w życie szkoły, przyjazna dzieciom.

   

 

AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE


Początki szkoły datowane są na rok 1946. W latach 1980-1989 zamknięta na czas remontu i przebudowy. Od 1 września 1989 roku wznowiła swoją działalność.

 

Obecnie funkcjonuje na podstawie:

 

Uchwały Nr XII/347/99 Rady Gminy Lubin z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedlcach w sześcioletnią szkołę podstawowa o strukturze organizacyjnej klas I-VI.

 

Uchwały Nr XI/330/1999 Rady Gminy Lubin w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Siedlcach.

 

Uchwały Nr X/39/2003 Rady Gminy Lubin w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubin oraz określenia granic ich obwodów.

 

AKTY PUBLICZNOPRAWNE

 

Szkoła funkcjonuje w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 14/2004 r. z późn. zm.

 

OBWÓD SZKOŁY

 

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Czerniec, Dąbrowa Górna, Księginice, Siedlce, Składowice, Ustronie i Zalesie.

 

SZKOŁA W LICZBACH

 

 • 8 sal lekcyjnych,
 • sala dydaktyczna i zabaw w oddziale przedszkolnym,
 • pracownia komputerowa,
 • sala gimnastyczna,
 • biblioteka z czytelnią,
 • świetlica,
 • stołówka,
 • boisko gminne.


 

OFERTA EDUKACYJNA

 

WIZJA SZKOŁY

 

Dążymy do tego, aby w 2009 roku nasza szkoła była miejscem, w którym każdy czuje się współgospodarzem, entuzjastą i partnerem w dążeniu do podnoszenia jakości swojego działania.”

 

MISJA SZKOŁY


 

Nasza działalność zmierza do tego, aby:


 

 • uczniowie potrafili się uczyć, planować swój rozwój i osiągać wiele sukcesów,

 • rodzice darzyli szkołę zaufaniem i zmierzali w tym samym kierunku,

 • aktywnie i twórczo uczestniczyli w życiu szkoły,

 • pracownicy szkoły współpracując ze sobą systematycznie udoskonalali pracę szkoły
  i mieli z niej satysfakcję,

 • dyrektor profesjonalnie zarządzał jakością, inspirował i wspierał w działaniu środowisko szkolne,

 • szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku, była bezpieczna i dobrze wyposażona.


 

Najważniejsze w naszej szkole jest: dobro, radość, piękno i umiłowanie Ojczyzny, a także budowanie wzajemnego szacunku w duchu tolerancji, akceptacji, zgodnie z zasadą fair-play.

 

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrą bazę lokalową, warunki do uprawiania sportu szkolnego, ciekawe formy zdobywania wiedzy, rozwój talentów i zainteresowań, naukę języka obcego i informatyki, możliwość osiągania sukcesów, poczucie bezpieczeństwa i życzliwa atmosferę.

 

Program Szkoły realizujemy poprzez:

 

 • proces dydaktyczny oparty na nowoczesnych metodach pracy z uczniami,

 • zajęcia pozalekcyjne:

 • gimnastykę korekcyjną dla klas I-III i IV-VI,

 • zespoły wyrównawcze z j. polskiego i matematyki dla klas IV-VI,

 • koła zainteresowań-polonistyczne, dziennikarskie, matematyczne, informatyczne, plastyczne, muzyczne, zajęcia socjoterapeutyczne,

 • Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Sportowy, Klub 4 H i teatrzyk działający przy bibliotece, Klub Turystyki Pielgrzymkowej,

 • bogatą ofertę zajęć w świetlicy i biblioteki,

 • konkursy szkolne i pozaszkolne, zawody sportowe i uroczystości.

 • programy i projekty.


 

KANCELARIA SZKOŁY


 

Czynna jest codziennie od godz. 7:00 do 14:00.


Szkoła prowadzi:


a) ewidencje:


 

- księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

- księgę uczniów,

- księgę absolwentów-ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły,

- kontroli zewnętrznej,

 

 

b) rejestry:


 

- zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego
w ostatnim roku,

- nauki w szkole podstawowej,

- wydanych duplikatów świadectw,

- wydanych legitymacji szkolnych,

- wydanych kart rowerowych,

- wypadków uczniowskich i wypadków przy pracy,

- wydanych zaświadczeń różnych /zakład pracy, GOPS/,

- dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

- oraz inną zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 

 

Dane zawarte w ewidencjach i rejestrach udostępniane są osobom zainteresowanym na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły zgodnie z:

 

 • Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.225), z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności


 

W kancelarii szkoły rodzice mogą:


 

 • zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego i do szkoły,
 • opłacić składkę na ubezpieczenie dziecka od następstw wypadków,
 • dokonać zgłoszenia wypadku dziecka,
 • opłacić składkę na fundusz rady rodziców,
 • dokonać opłaty za obiady,
 • złożyć podanie lub wniosek do dyrektora szkoły,
 • uzyskać informację w każdej innej sprawie dotyczącej działalności szkoły
 • dokonać wpisu do księgi skarg i wniosków.


 

MAJĄTEK SZKOŁY

 

-wyposażenie: 193.670,65 zł.


 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa w Siedlcach- Informacje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:26.04.2009 19:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:25.02.2020 10:01