wersja do wydruku Michał Kajda 26.04.2009 21:14

Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych - Informacje

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZKLARACH GÓRNYCH 
rok założenia 1946

DANE TELEADRESOWE

59-335 Lubin

Szklary Górne 48

Tel. (076) 844 84 86

e-mail:

sp.szklary@wp.pl

Strona www:

www.spszklarygorne.pl

 

Dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Piasny

 

KADRA PEDAGOGICZNA

10 nauczycieli dyplomowanych

2 nauczycieli mianowanych

2 nauczycieli kontraktowych

2 nauczyciel stażysta

Nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym oraz systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE

Uchwała Nr X/39/2003 Rady Gminy Lubin z dnia 12 czerwca 2003 r.

OBWÓD SZKOŁY

Do obwodu szkoły należą: Lubków, Owczary, Szklary Górne i Obora.

AKTY PUBLICZNOPRAWNE

Szkoła funkcjonuje w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej z dnia 20 maja 2013 r.

SZKOŁA W LICZBACH

16 nauczycieli (12 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych)

14 dzieci w oddziale przedszkolnym

19 dzieci w punkcie przedszkolnym

112 uczniów w kl. I-VI

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE

Koło przyrodnicze dla kl. I-III

Koło "Gry i zabawy dla klas I-III”

Koło taneczne 

Koło „W krainie sztuki”

Koło j. angielskiego dla kl. I-III „Learn, Play, Fun”

Koło matematyczno – informatyczne dla kl. II

Szkolny Klub Sportowy (SKS)

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla klasy VI

Koło języka angielskiego dla klas IV-VI

 

Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6.30 – 16.00

 

MOTTO SZKOŁY

"Przyszłość zaczyna się dzisiaj”

MISJA SZKOŁY

„Zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości, wiedzy i umiejętności zgodnych z jego potencjalnymi możliwościami”

 

WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych to społeczność, którą tworzą nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice. Funkcjonuje w oparciu o nowatorskie metody nauczania, kładąc nacisk na edukację językową, informatyczną, matematyczno  przyrodniczą, prozdrowotną, regionalną, narodową i europejską uczniów. Przygotowuje uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Umożliwia efektywniejsze zrozumienie świata oraz rządzących nim praw.

 

Najważniejsze zadania szkoły

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
 • kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze,
 • kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji,
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym

Szkoła działa również po to, aby

 • nasi uczniowie byli przygotowani do dalszej nauki na kolejnym etapie kształcenia,

 • rodzice darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu dzieci oraz byli przekonani o tym, że ich dziecko jest zawsze bezpieczne,

 • szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

 

PROGRAMY

Program Rozwoju Szkoły

Program Dolnośląska e- szkoła

Program Wychowawczy

Program Profilaktyki

Program "Bezpieczna szkoła"

Program edukacji prozdrowotnej dla klas I-III „Dbam o zdrowie”

 

KANCELARIA SZKOLNA

Czynna codziennie od 7.00 do 15.00

 

W kancelarii szkoły rodzice mogą

 • zapisać dziecko do szkoły, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnegoopłacić składkę za ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • dokonać zgłoszenia wypadku dziecka
 • złożyć podanie lub wniosek do dyrektora szkoły
 • uzyskać informacje w każdej innej sprawie dotyczącej działalności organizacyjno dydaktycznej szkoły

Szkoła prowadzi

a) ewidencje:

 • księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły,

 • księgę uczniów,

 • księgę absolwentów - ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły,

 • kontroli zewnętrznej,

b) rejestry:

 • zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

 • wydanych duplikatów świadectw,

 • wydanych legitymacji szkolnych,

 • wydanych kart rowerowych,

 • wypadków uczniowskich i wypadków przy pracy,

 • wydanych zaświadczeń różnych /zakład pracy, GOPS/,

 • dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli

 • oraz inną zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 • Dane zawarte w ewidencjach i rejestrach udostępniane są osobom zainteresowanym na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły

 

 


 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych - Informacje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:Elżbieta Piasny
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2009 21:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż