Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie

Rok założenia 1956

 

DANE TELEADRESOWE

 

Niemstów 68

59 – 323 Miłoradzice

 

tel./fax 76/ 841-88-94

e-mail:spn68@op.pl

 

Dyrektor Szkoły: Patrycja Słota 


 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

12 nauczycieli:

 

1 nauczyciel dyplomowany

5 nauczycieli mianowanych

5 nauczycieli kontraktowych

1 nauczyciel stażysta

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym oraz systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.


 

AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE

 

Szkoła funkcjonuje od 1956 roku zgodnie z:

 

Tymczasowym Orzeczeniem w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Niemstowie z dnia 14 października 1957 r., wydanym przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubinie Legnickim.

 

Uchwałą Nr XII/345/99 Rady Gminy Lubin z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie.

 

Przekształca się z dniem 1 września 1999 r. Szkołę Podstawową. w Niemstowie o strukturze organizacyjnej klas I – VIII w sześcioletnią szkołę podstawową

 

Uchwałą Nr X/39/2003 Rady Gminy Lubin z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubin oraz określenia granic ich obwodów.

 

Szkoła Podstawowa w Niemstowie z klasami I- VI

Szkoła Podstawowa w Niemstowie Filia w Osieku z klasami I-III.

 

OBWÓD SZKOŁY

 

(Uchwała Nr X/39/2003 Rady Gminy Lubin z dnia 12 czerwca 2003 r.).

 

Szkoła Podstawowa w Niemstowie z klasami I- VI - do obwodu szkoły należą miejscowości: Miłoradzice, Miłosna, Łazek, Niemstów, Podgórze, Gogołowice.

 

Szkoła Podstawowa w Niemstowie Filia w Osieku z klasami I-III - do obwodu tej szkoły należą: Kłopotów, Osiek, Pieszków


AKTY PUBLICZNOPRAWNE


Szkoła funkcjonuje w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej w Niemstowie zatwierdzony Uchwałą Nr 14/06/07 Rady Pedagogicznej SP w Niemstowie z dnia 25 października 2006 roku z późniejszymi zmianami.

 

SZKOŁA W LICZBACH:

 

 • 12 nauczycieli

 • 9 dzieci w oddziale przedszkolnym

 • 85 uczniów w klasach I- VI

 • sala dydaktyczna i zabaw w oddziale przedszkolnym

 • 6 sal lekcyjnych

 • świetlica

 • pracownia komputerowa

 • pełnowymiarowa, nowoczesna sala gimnastyczna

 • sala tenisa stołowego, bilarda

 • biblioteka

 • sala multimedialna

 • boisko do piłki nożnej i siatkówki

 • 5 pracowników administracji i obsługi ( 4 i 1/2 etatu)

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

 
MISJA SZKOŁY:
 
Szanujemy prawo każdego człowieka od odmiennej myśli, poglądów, wyborze dróg życiowych, oryginalności i kreatywnego myślenia.”


 

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:


 

 • dba o sprawność fizyczną i zdrowie

 • umie uczyć się

 • rozwija się intelektualnie

 • sprawnie komunikuje się

 • potrafi posługiwać się komputerem

 • dba o środowisko naturalne

 • posługuje się językiem angielskim

 • potrafi współpracować w grupie

 • umie korzystać z dóbr kultury

 • zna swoje prawa i obowiązki

 • rozumie i akceptuje demokrację w życiu społecznym. 

 

Szkoła oprócz zajęć obowiązkowych, prowadzi zajęcia pozalekcyjne i gimnastykę korekcyjną. Gimnastyką korekcyjną objęci są uczniowie klas I – III oraz IV- VI. Zajęcia odbywają się w nowej sali gimnastycznej. Szkoła posiada niezbędny sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych i korekcyjnych.

W szkole działają koła: polonistyczne, matematyczne, plastyczne, muzyczne, informatyczne, Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Sportowy, Klub Młodych Ekologów ( dwa ostatnie prowadzone są społecznie).

W szkole realizowany jest Program Wychowawczy (Uchwała nr 8/07/08 Rady Pedagogicznej SP w Niemstowie z dnia 18 stycznia 2007 r.).

Szkoła realizuje szereg programów autorskich i projektów międzyprzedmiotowych, które umożliwiają realizację treści ścieżek edukacyjnych.

Uczniowie uczą się od klasy pierwszej języka angielskiego oraz mają zajęcia z informatyki.

 

Ponadto odbywają się zajęcia:

 

 • dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,

 • korekcyjno – wyrównawcze w kształceniu zintegrowanym,

 • socjoterapeutyczne.

 

Realizowany jest program profilaktyczny:

 

Szkoła bez agresji”

 

Szkoła prowadzi szeroka działalność środowiskową oraz organizuje pomoc społeczna dla uczniów.

 

KANCELARIA SZKOLNA

 

Czynna jest:

 

codziennie w godzinach od. 7.00 do 15.00

 

Szkoła prowadzi:

 

Ewidencje:

 

 • Księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły

 • Księgę uczniów

 • Księgę absolwentów- ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej

 • Księgę kontroli zewnętrznej.

 

Rejestry:

 

 • zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 • wydawanych duplikatów świadectw,

 • wydanych legitymacji szkolnych,

 • wydanych kart rowerowych,

 • wydanych zaświadczeń różnych (zakład pracy, GOPS),

 • wypadków przy pracy, wypadków uczniowskich,

 • dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciel.

 

Pozostałą dokumentację prowadzi się w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

 

Dane zawarte w ewidencjach i rejestrach udostępniane są osobom zainteresowanym na wniosek skierowany do dyrektora szkoły zgodnie z:

 

 • Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U nr 23, poz. 225),

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

W kancelarii szkoły rodzice mogą:

 

 • zapisać dziecko do Oddziału Przedszkolnego i do szkoły na podstawie aktu urodzenia dziecka i dowodu osobistego jednego z rodziców/ prawnych opiekunów,

 • wyrobić legitymację szkolną (począwszy od klasy I),

 • zamówić bilet miesięczny (dla dziecka należącego do obwodu szkoły),

 • opłacić składkę za ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • dokonać zgłoszenia wypadku dziecka,

 • opłacić składkę na fundusz Rady Rodziców,

 • złożyć podanie lub wniosek do Dyrektora Szkoły,

 • uzyskać informację w każdej innej sprawie dotyczącej działalności organizacyjno- dydaktycznej szkoły (także telefonicznie).

 

Majątek szkoły:

 

- majątek szkoły – ogólna wartość – 63 028,82 zł
- księgozbiór i inwentarz specjalny – 12 509,90 zł
- zestawienie środków trwałych – ogólna wartość –1. 857 712,66 zł


 


 


 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa w Niemstowie - Informacje
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:26.04.2009 18:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:05.09.2018 14:51