OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuję X sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15 lipca 2019 r.

3. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków /proj. nr 118/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku

komunikacyjnego na drodze powiatowej nr 1218D w miejscowości Szklary Górne

/proj. nr 116/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu

publicznego transportu zbiorowego i zawarciu porozumienia /proj. nr 117/

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIX/387/2000 Rady

Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 2000 r. w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

w Raszówce.

7. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XII/68/2007 Rady Gminy

Lubin z dnia 4 października 2007 r. w sprawie rodzaju środków finansowych przeznaczonych

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, szkół i placówek

oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia rodzajów świadczeń

przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobów ich przyznawania

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LIV/275/2010 Rady

Gminy Lubin z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania

realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci

tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu

w Gminie Lubin - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

9. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIX/119/2011 Rady

Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury

Gminy Lubin - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

10. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LX/423/2018 Rady

Gminy Lubin z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek,

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

/-/ Sylwia Pęczkowicz-Kuduk

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Lubin.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Data publikacji:02.08.2019 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Jędrak
Informację aktualizował:Robert Zujewicz
Data aktualizacji:02.08.2019 14:00