OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 czerwca 2019 r.

3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na

realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335

w m. Krzeczyn Wielki” /proj. nr 100/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi

na terenie Gminy Lubin w zakresie pełnienia funkcji inwestora nad realizacją drogowego

zadania inwestycyjnego /proj. nr 107/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Karczowiska /proj. nr 98/

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola/proj. nr 99/- inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Obora /proj. nr 101/

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Raszówka /proj. nr 102/

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Obora /proj. nr 103/ - inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Raszówka /proj. nr 104/ - inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

11. Uchwała w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

/proj. nr 106/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

12. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii

o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów w kadencji 2020-2023

/proj. nr 105/ - inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy Lubin.

13. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

/proj. nr 108/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

14. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 109 /

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

15. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019 /proj. nr 110/- inicjatywa Wójta

Gminy Lubin.

16. Sprawozdanie z działalności Wójta.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie sesji

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:09.07.2019 15:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Jędrak
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:09.07.2019 15:27