wersja do wydruku Michał Kajda 12.06.2018 12:03

Ogłoszenie o zwołaniu LXI sesji Rady Gminy Lubin

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję LXI sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 maja 2018 r.

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu

Dolnośląskiemu /proj. nr 457/. - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania

związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg powiatowych na

terenie Gminy Lubin /proj. nr 459/. - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w miejscowości Siedlce,
dz. 156 obr. Siedlce /
proj. nr 470/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

/proj. nr 463/. - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany Lokalnego programu wyrównywania

szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin /proj. nr 461/

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom

w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci

i młodzieży z terenu Gminy Lubin /proj. nr 462/. - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

9. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki

/proj. nr 458/. - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice /proj. nr 464/. - inicjatywa Wójta Gminy

Lubin.

11. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Osiek /proj. nr 460/ - inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

12. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Siedlce /proj. nr 466/

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

13. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 465/

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

14. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 467/

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017 /proj. nr 468/ – inicjatywa

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin

16. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy

Lubin za rok 2017/proj. nr 469/ - inicjatywa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.

17. Zapytania i interpelacje radnych.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Norbert Grabowski

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zwołaniu LXI sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:Artur Jędrak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2018 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż