Ogłoszenie o zwołaniu LX sesji Rady Gminy Lubin.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zmian.) zwołuję LX sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 marca 2018 r.

3. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin /proj. nr 452/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku

realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,

psychologów, logopedów i doradców zawodowych /proj. nr 448/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 451/. - inicjatywa Wójta

Gminy Lubin.

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków /proj. nr 447/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków /proj. nr 449/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych /proj. nr 450/ - inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 listopada 2015 r. Nr XXV/144/2015 Rady Gminy

Lubin w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych /proj. nr 453/ - inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

10. Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie /proj. nr 454/ -

inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

11. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na terenie gminy Lubin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu /proj.

nr 455/ - inicjatywa prezesa zarządu PGKGB Sp. z o.o. w Księginicach Pana Wojciecha

Dziwińskiego

12. Zapytania i interpelacje radnych.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu LX sesji Rady Gminy Lubin.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Informację wytworzył:Artur Jędrak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.05.2018 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż